Kev Tseem Ceeb Ntawm Kev Nres Tsheb Caij Ntuj No

Thaum muaj daus tau lo, lub nroog yuav tsum tau kaus kev. Pej xeem yuav tsum tau tshem lawv lub tsheb, lub nroog thiaj li kaus tau kev du lug. Yog xav paub ntxiv, sais nroog Minneapolis cov tshooj xov

Request accessible format

If you need help with this information, please email 311, or call 311 or 612-673-3000.

Please tell us what format you need. It will help us if you say what assistive technology you use.

Txog

 

 • Ua ntej thiab thaum los te hlob heev,
 • Tom qab los te hlob heev, thiab
 • Thaum te pheej los ob peb zaug sib tsub zus.

Cov ntsiab lus hauv cov kev cai no qhia kev cai tshem tsheb kom cov neeg kaus te kaus tau cov te thoob plaws cov kev, nrog rau cov ntug kev nres tsheb. Qhov no pab tshem tau cov te ntau npaum li ntau tau kom kev khiav tsheb, tsheb pab thaum muaj kev kub ceev, khiav ua hauj lwm tau thawm lub caij ntuj no.

Ua koj txoj dej num – to taub thiab ua raws li cov kev cai

Kom pab kaus tau cov kev, cov pej xeem thiab neeg uas siv cov kev nres tsheb hauv Minneapolis heev yuav tsum ras txog cov huab cua thiab paub txog cov kev cai nres tsheb thaum caij ntuj no. Ras paub txog lub sij hawm los te (xws li lub Kaum Ib Hlis txog rau lub Plaub Hlis) kom koj paub tias thaum twg yuav tswj tej kev cai no.

Nco ntsoov, tib neeg tuaj xyuas, tuaj khw los yog tuaj muaj kev lom zem hauv Minneapolis yuav tau paub txog cov kev cai no. Koj pab qhia rau koj tej qhua, tej neeg tuaj hauv koj lub khw thiab cov neeg ua hauj lwm rau koj txog Minneapolis kev muaj Te Los Hlob Heev thiab lwm cov kev cai nres tsheb ntawm winter parking rules

Los yog raug mawm pib thiab cab tsheb

Cov tib neeg tsis ua raws li cov kev cai nres tsheb thaum muaj Te Los Hlob Heev los yog lwm cov kev cai nres tsheb yuav raug mawm pib thiab lub tsheb raug cab mus rau ntawm lub chaw nres tsheb tsheb cia hauv Minneapolis Impound Lot

Ras Txog Cov Kev Cai Nres Tseb Thaum Caij Ntuj No

 • Lub Tshaj Xo Txog Huab Cua Phem Yav Caij Ntuj No. Thaum paub tias muaj huab cua phem, Minneapolis yuav ceev kom muaj kev cai nres tsheb UA NTEJ huab cua phem los txog.

  Txoj cai:
 • Te Los Hlob Heev. Tom qab los te hlob heev tag, lub Zos yuav tso xov tias muaj Te Los Hlob Heev ua ntej 6 teev tsaus ntuj ntawm ib hnub twg. Qhov no yuav txwv kom ua raws li txoj cai nres tsheb mus ntev li peb hnub. Xyuas "Te Los Hlob Heev" nram qab no kom paub meej ntxiv.

  Txoj cai: Snow Emergency parking rules

Npaj kom lub caij dau no koj li yog thob dawb xwb

 • Cov paib txawb ib ntus. Cov kev tsav tsheb thiab kev nram tej qab tsib taug yeej kaus, nphoo av xuab zeb thiab nphoo ntsev tsis tau yuav yog muaj Te Los Hlob Heev. Yuav muaj paib tsis pub nres tsheb txawb mus tej ntu yog tias tsim nyog.

  Txoj cai:
 • Cov Kev Txwv Nres Tsheb Caij Ntuj No.Winter Parking Restrictions. Thaum caij ntuj no uas muaj te los ntau heev ua rau cov kev nqaim heev, lub Zos yuav tso xov kom muaj kev txwv nres tsheb rau Caij Ntuj No.

  Txoj cai:


  Lus Tseem Ceeb: Important Note: 
  media outlets (saib hauv qab) uas yuav qhia txog kev cai nres tsheb thaum tswj cov kev txwv nres tsheb caij ntuj no.

Kuv yuav ua li cas paub nrhiav tau seb puas tau tswj cov kev cai no? Txhua lub sij hawm paub tias yuav los te hlob heev thiab yog pib los te lawm, koj ua tau cov nram no kom paub txog seb tswj cov kev cai twg lawm.

Hu rau tus 24-teev Te xovtooj: (612) 348-7669 ; Neeg Siv Cav Txuas Lus : (612) 673-2157

Xyuas koj cov ntawv hauv e-mail Check your e-mail

Koj hais tau kom lub Zos qhov chaw ceeb toom txog te ntawm e-mail snow alert kom pab xa lus ceeb toom tuaj qhia koj txog kev muaj Te Los Hlob Heev los yog lwm cov kev cai nres tsheb thaum lub caij ntuj no uas yuav tsum tau ua raws.

Mus xyuas lub Zos phab lus qhia ntxiv ntawm (Minneapolismn.gov)

Tig mus saib lub Zos Tshooj 14, 79 xov xwm los yog mloog xov xwm ntawm KBEM-FM (88.5 MHz)

Tom qab lub zos tso xov tias muaj Te Los Hlob Heev, lawv yuav ceev mus rau tus xov tooj kub ntxhov txog te ntawm 348-SNOW, hauv lub website thiab TV Tshooj 14 thiab 79, xa ntawv ceeb toom ntawm e-mail alert mus rau cov tib neeg xav paub txog (xyoo no muaj ib nqe lus me me qhia rau cov neeg uas xav tau ntawv ceeb toom rau lawv lub xov tooj siv cua thiab cov PDA) thiab ceeb toom rau plaub lub tuam tsev xaim TV, 11 lub chaw mloog xov tooj cua thiab peb tsab ntawv xov xwm.

Contact us

 

Minneapolis 311

 
 

Office hours

7 a.m. – 7 p.m.
Monday – Friday