Cov Kev Txwv Tsis Pub Nres Tsheb Thaum Caij Ntuj Hno

Cov Kev Txwv Tsis Pub Nres Tsheb Thaum Caij Ntuj Hno tau muab tso tso rau ntawd vim yog txoj kev nyab xeeb rau pej xeem. TSIS TXHOB nres tsheb rau ntawm sab kev tsheb tsev lej xim khub rau ntawm Cov K
 

Kev npaj rau lub caij muaj xwm txheej ceev -Emergencies [Hmong]

Cov Kev Xwm Txheej Ceev Los Daus thaum Cov Kev Txwv Tsis Pub Nres Tsheb Thaum Caij Ntuj Hno

Yog tias muaj ib qho kev tshaj tawm Kev Xwm Txheej Ceev Los Daus thaum lub caij tab tom siv Cov Kev Txwv Tsis Pub Nres Tsheb Thaum Caij Ntuj Hno, cov kev cai tswj Cov Kev Txwv Tsis Pub Nres Tsheb Thaum Caij Ntuj Hno yuav muab ncua ib ntus raws li tau muab piav rau ntawm no, thiab cov kev cai tswj Kev Xwm Txheej Ceev Los Daus yuav tau muab coj los siv. Cov neeg tsav tsheb yuav tau muab lawv cov tsheb txav tawm ntawm cov kev tsheb Xwm Txheej Ceev Los Daus thiab nyob rau ntawm SAB TWG los ntawm ntawm cov kev tsheb uas Tsis Yog Xwm Txheej Ceev Los Daus pib rau thaum 4 teev tsaus ntuj rau ntawmhnub uas tau tshaj tawm tias yog hnub Xwm Txheej Ceev Los Daus (Hnub 1)Cov Kev Txwv Tsis Pub Nres Tsheb Thaum Caij Ntuj Hno rov pib rau thaum 8 teev sawv ntxov Hnub 3 tom qab ntawd, thaum uas txoj kev Xwm Txheej Ceev Los Daus dhau los xaus lawm.

Cov Lus Nquag Noog Tshaj Plaws

Vim li cas peb thiaj li yuav tsum muaj Cov Kev Txwv Tsis Pub Nres Tsheb Thaum Caij Ntuj Hno?

Thaum tej lub caij ntuj hno, cov daus uas raug muab thob ntawm cov ntug kev tsheb ua rau cov kev cia li nqaim dhau lawm rau cov tsheb loj mus tsis tau. Kev nyab xeeb ntawm pej xeem yog ib qho kev txhawj xeeb vim hais tias cov tsheb tua hluav taws, cov tsheb thauj neeg mob thiab lwm cov tsheb xwm txheej ceev yuav mus tau qeeb thiab yuav tiv thaiv kom lawv mus ncav tsis cuag cov neeg uas xav tau kev pab.  Ces thaum ntawd lub Nroog yuav tau siv ib txoj kev txwv tsis pub nres tsheb rau ib sab kev rau cov kev uas Tsis Yog Xwm Txheej Ceev Los Daus kom ntev mus li ntev tau, tiamsis tsis pub lig tshaj lub Plaub Hlis Ntuj Tim 1. Qhov kev hloov rau cov kev cai tswj kev nres tsheb no sawvdaws yeej paub tias yog "kev txwv tsis pub nres tsheb rau ib sab kev" thiab ntawm ntaub ntawv ces yog hu ua Cov Kev Txwv Tsis Pub Nres Tsheb Thaum Caij Ntuj Hno.

Yuav raug rau kev nres tsheb li cas?

TSIS TXHOB nres tsheb rau ntawm sab kev tsheb tsev lej xim khub rau ntawm Cov Kev Tsheb Tsis Yog Xwm Txheej Ceev Los Daus txog txij lub Plaub Hlis Ntuj Tim 1, los yog txog txij cov nom tswv Nroog tshaj tawm hais tias cov huab cuab zoo txaus lawv muab tshem tawm. Cov tsheb uas nres rau ntawm qhov chaw uas txwv tsis pub nres yuav raug nplua thiab raug cab mus.
Cov neeg tsav tsheb tseem nres tau rau ntawm cov kev Xwm Txheej Ceev Los Daus, cov kev tsheb loj thiab lawv cov kev sab tsev lej khib rau ntawm cov kev uas Tsis Yog Xwm Txheej Ceev Los Daus, yog tias tsis tau tshaj tawm tias yog Xwm Txheej Ceev Los Daus, los yog ho tau muab tiv paib hais lwm yam.
Thiab, yuav txwv kev nres tsheb rau ntawm cov kev Xwm Txheej Ceev Los Daus li nram qab no kom nws yooj yim dua rau cov tsheb xwm txheej ceev thiab cov tsheb npav thauj neeg mus tau. Ua raws li cov paib tau muab tiv rau ntawm:

 • Bryant Avenue South los ntawm Lake Street mus rau kev 50th Street.
 • Grand Avenue South los ntawmn Lake Street mus rau kev 48th Street.

Kuv yuav mus nrhiav li cas thiaj li paub tias muaj cov Kev Txwv Tsis Pub Nres Tsheb Thaum Caij Ntuj Hno?

Muaj ob peb txoj hauv kev uas koj paub tau hais tias lawv tab tom siv cov kev txwv.  Mus rau Lub Nroog Lub Vas Sab daim nplooj ntawv, mus mloog Lub Nroog tshooj yeeb yaj kiab 14 thiab 79 los yog hu rau tus xov tooj hu tau 24-teev Xwm Txheej Ceev Los Daus ntawm 612-348-SNOW. Thiab tib neeg ho mus “nyiam” thiab “raws kev” Xwm Txheej Ceev Los Daus nyob rau hauv Facebook thiab Twitter.

Kuv nres tsheb rau ntawm cov chaw nres tshem tso nyiaj thaum lub caij Cov Kev Txwv Tsis Pub Nres Tsheb Thaum Caij Ntuj Hno puas tau?

Tau. Yog tias ho tsis tau tiv paib hais lwm yam, yeej tso cai nres tseb rau ntawm cov chaw nres tsheb tso nyiaj.

Leej twg yog tus los txiav txim hais tias yuav tau muaj kev Txwv Tsis Pub Nres Tsheb thaum lub caij ntuj hno?

Qhov kev txiav txim yuav los siv Cov Kev Txwv Tsis Pub Nres Tsheb Thaum Caij Ntuj Hno yog los n tawm tus thawj tswj ntawm Lub Nroog Lub Hauv Paus Tswj Kev Tuav Haujlwm Pej Xeem (City’s Department of Public Works.) Tus thawj tswj txiav txim tau los ntawm kev muab tswv yim los ntawm cov neeg khiav haujlwm rau lub hauv paus Tswj Haujlwm Pej Xeem dthiab cov nom tswv saib xyuas kev nyab xeeb rau pej xeem xws li tus thawj tswj kev tua hluav taws. 

Yog tias ho muaj ib daim paib tiv ib ntus hais tias "Tsis Pub Nres Tsheb" (“No Parking”) ne?

 • Nco ntsoov saib thiab ua raws li cov paib tau muab tiv hais tias "Tsis Pub Nres Tsheb" (“No Parking”).  
 • Cov cheeb tsam “Tsis Pub Nres Tsheb” (“No Parking”) nyob rau ib sab kev tsheb
  Nyob rau ntawm tej txoj kev tsheb uas tsis yog cov kev Xwm Txheej Ceev Los Daus, tso cai pub nres tsheb li qub rau ntawm ib sab kev nkaus xwb (sab kev tsev lej khib los yog khub). Thaum tshaj tawm tias muaj Kev Txwv Tsis Pub Nres Tsheb Thaum Caij Ntuj Hno lawm, cov paib uas muab kho hais tshiab yuav muab tiv tso cai pub nres tsheb kom raws li Cov Kev Txwv Tsis Pub Nres Tsheb Thaum Caij Ntuj Hno. Thaum uas muaj ib qho kev Xwm Txheej Ceev Los Daus, cov neeg tsav tsheb yuav tsum ua raws li ob txoj kev cai tswj Xwm Txheej Ceev Los Daus thiab tej paib uas tau muab tiv.
 • Cov cheeb tsam “Tsis Pub Nres Tsheb” (“No Parking”) nyob raws cov tsev kawm ntawv.
  Muaj ib co kev txwv tsis pub nres tsheb tshwj xeeb nyob ib puag ncig ntawm ntau lub tsev kawm ntawv Minneapolis. Thaum uas muaj kev Txwv Tsis Pub Nres Tsheb Thaum Caij Ntuj Hno lawm, cov paib tswj kev nres tsheb yuav hloov. Muab piv txwv:

Qhov chaw twg ntawm txoj kev tsev lej KHIB uas tiv daim paib hais tias:
“Tsis Pub Nres Tsheb 8 teev sawv ntxov txog 4 teev tsaus ntuj Cov Hnub Kawm Ntawv” “No Parking 8 a.m. – 4 p.m. School Days”,

lub Nroog yuav muab hloov mus rau:  
“Tsis Pub Nres Tsheb Lub Caij Twg Hlo Li” (“No Parking Anytime”), thiab sab kev tsev lej KHUB yuav tiv daim paib hais tias
“Tso Cai Nres Tsheb Tsuas Yog Ntawm Sab Kev Tsev Lej KHUB Thaum Hnub Thov Daus Nkaus Xwb” (“Parking Permitted Except EVEN Side Plowing Day”).

 • Cov cheeb tsam hloov thauj neeg tsis taus – Cov cheeb tsam nres tsheb no yog rau kev nres tsheb ib pliag thauj neeg xwb, tsis yog nres tsheb ntev mus. Cov no yuav tsis muaj kev yuav raug dabtsi los ntawm Cov Kev Txwv Tsis Pub Nres Tsheb Thaum Caij Ntuj Hno.
 • Cov cheeb tsham nres tsheb rau cov neeg tsis taus – Ib co kev tsheb muaj cov cheeb tsam nres tsheb uas yog rau cov neeg tsis taus nres nkaus xwb. Nyob rau cov chaw uas muaj cov cheeb tsam uas yog nyog rau sab kev tsev lej KHUB ntawm ib txoj kev uas tsis yog Xwm Txheej Ceev Los Daus, tus tswv tsev uas tau tseg ib qho chaw rau ntawd yuav tau thov ib qho kev zam rau ntawm txoj Kev Txwv Tsis Pub Nres Tsheb Thaum Caij Ntuj Hno yog tias nws hu rau 311. Cov kev thov ntawm no peb yuav muab rov saib xyuas duas nyob ntawm saib ib qho teeb meem tug zuj zus tuaj.

Kuv yuav nres tsheb li cas ntawm cov chaw uas yuav tsum muaj ntaub ntawv nres?

 • Cov Ntawv Pub Nres Tsheb Tseem Ceeb
  Yog tias koj muaj ib daim ntawv rau Ib Thaj Chaw Nres Tsheb Tseem Ceeb, koj tseem yuav tau ua raws li Cov Kev Txwv Tsis Pub Nres Tsheb Thaum Caij Ntuj Hno (TSIS TXHOB nres tsheb rau ntawm sab kev tsev lej KHUB ntawm cov kev uas tsis yog Xwm Txheej Ceev Los Daus). Cov neeg muaj ntawv thiaj li tso cai los nres tsheb rau ntawm sab kev tsev lej KHIB rau ntawm cov kev uas tsis yog Xwm Txheej Ceev Los Daus nkaus xwb nyob rau hauv Thaj Chaw Nres Tsheb Tseem Ceeb. Yog tias tsis muaj chaw nres tsheb rau sab kev tsev lej KHIB, yuav tau mus nres tsheb rau ntawm lwm txoj kev. 
   
 • Cov Ntawv Thaiv Kev
  Thaum uas muaj Kev Txwv Tsis Pub Nres Tsheb Thaum Caij Ntuj Hno lawm, tas nrho cov ntawv Thaiv Kev yuav raug muab los saib xyuas dua ces cov ntawv rau cov kev nres tsheb ib hmo los yog cov uas siv rau sab kev tsev lej KHUB ntawm ib txoj kev yuav raug hais tias lawv daim ntawv tso cai siv tsis tau lawm thaum muaj Cov Kev Txwv Tsis Pub Nres Tsheb Thaum Caij Ntuj Hno. Ib tug neeg twg uas muaj ntawv tso cai thiab muaj lus noog hu rau rau Lub Hauv Paus Tswj Haujlwm (Public Works) ntawm tus xov tooj uas muab sau rau ntawm daim ntawv tso cai.

Koj nrhiav tsis tau yam uas xav tau ntawm no lod? Hu 311

Hu rau 3-1-1 thaum cov hnub tim ua haujlwm thaum 7 teev sawv nxov txog 7 teev tsaus ntuj ces ib tug neeg sawv cev khiav haujlwm 311 yuav pab tau koj. Yog tias koj nyob sab nraum ntawm ciam teg nroog Minneapolis los yog koj hu tuaj tsis tau rau 311, hu rau 612-673-3000. Rau cov neeg tau txais kev pab uas siv TTY/TDD thov hu rau 612-673-2157

Request accessible format

If you need help with this information, please email 311, or call 311 or 612-673-3000.

Please tell us what format you need. It will help us if you say what assistive technology you use.

Contact us

 

Minneapolis 311

 
 

Office hours

7 a.m. – 7 p.m.
Monday – Friday