Xov Tooj Hu Tuaj Ceeb Toom Qhia Txog Los Daus Hlob Heev

Thaum twg txiav txim tso xov tias Los Daus Hlob Heev, Minneapolis yuav siv lub xov tooj kaw lus caws hu tuaj qhia rau cov pej xeem hauv zos.

Txog

 

Thaum twg txiav txim tso xov tias Los Daus Hlob Heev, Minneapolis yuav siv lub xov tooj kaw lus caws hu tuaj qhia rau cov pej xeem hauv zos. Lub xov tooj caws siv hu qhia neeg zej zog xam maj hu tau tshaj ib phav tshab xov tooj tauj ib xuas moos. Yog hais tias koj tus xov tooj muaj sau tseg nyob rau Minneapolis phau ntawv xov tooj nos ces tej zaum koj yuav tau txhais ib tshab xov tooj luv luv ua yog lus kaw tseg rau thaum lub sib hawm txiav txim Los Daus Hlob Heev.

Yog koj xav kom lub xov tooj kaw lus tseg hu tuaj rau koj tus xov tooj ntawm tes, xov tooj hauj lwm los yog lwm tus xov tooj ua tsis muaj nyob hauv phau ntawv xov tooj nos ces koj yuav tsum kag mus rau qhov chaws tuav cov xov tooj mus muab koj cov nawj npawb xov tooj ntaus tseg rau hauv.

Ntxiv/Hloov Kho/Tsem tawm nawj npawb

Yog koj xav tshem koj tus nawj npawb xov tooj tawm hauv qhov chaws tuav cov xov tooj nos ces mus xyuas qhov link saum toj, muab koj cov xov tooj ntaus tseg rau hauv thiab yuav tsum xaiv qhov sau "Remove Request" ("xav kom tshem tawm")

Nco ntsoov tias yog koj tus xov tooj twb muaj nyob rau hauv Minneapolis phau ntawv xov tooj los ces feem ntau koj lub npe yeej nyob hauv peb daim ntawv teev npe tseg.

Peb yuav lav tsis tau hais tias txhua txhua tus tib neeg yuav tau txhais ib tshab xov tooj, yog li, nws tseem ceeb heev kom suav daws yuav tsum nco tsoom mus saib xyuas lub Zos qhov website los yog hu (612)348-SNOW (7669) thaum twg los daus es koj xav hais tias tej zaum lub Zos yuav tso xov txog muaj daus los hlob heev. Txawm hais tias koj tsis tau txhais ib tshab xov tooj ceeb toom txog los daus hlob heev los koj tseem muaj txoj num yuav tsum ua raws li cov cai nres tsheb thaum muaj daus los hlob heev.

Kom paub meej tshaj nos ntxiv, mus xyuas Snow Emergency Phone Alert FAQs (cov lus hnug txog tshab xov tooj ceeb toom thaum sib hawm Los Daus Hlob Heev).

Thov paub hais tias yog koj sau koj tus xov tooj tseg kom lus xov tooj hu tuaj ceeb toom rau koj txog muaj daus los hlob heev, tej zaum koj tseem yuav tau txhais ib tshab xov tooj hais lus Askiv thiab vim tias koj twb muaj npe nyob hauv peb cov ntaub ntawv los yog koj twb ncuv peb xyoo tas los thaum lub sib hawm los daus. Yog koj tsis xav txhais tshab xov tooj Askiv nos ces koj yuav tsum mus rau qhov website sau ntawv Askiv mus tshem koj tus xov tooj tawm. Tab sis peb tsis pom zoo kom koj muab koj tus xov tooj hauv tsev tseg tawm vim hais tias yog koj muab tshem tawm nos ces tej zaum tom ntej nos koj yuav tsis tau txhais cov xov tooj tseem ceeb qhia txog kev npaj rau lub sib hawm cheb kev luv.

Contact us

 

Minneapolis 311

 
 

Office hours

7 a.m. – 7 p.m.
Monday – Friday