Cô baûn veà ñaäu xe muøa ñoâng

Minneapolis coù caùc saéc leänh höôùng daãn vieäc ñaäu xe treân ñöôøng phoá vaøo muøa ñoâng ñeå cho nhoùm caøo tuyeát coù theå doïn saïch tuyeát ra khoûi caùc ñöôøng trong thaønh phoá. Nhöõng saéc leä

Minneapolis coù caùc saéc leänh höôùng daãn vieäc ñaäu xe treân ñöôøng phoá vaøo muøa ñoâng ñeå cho nhoùm caøo tuyeát coù theå doïn saïch tuyeát ra khoûi caùc ñöôøng trong thaønh phoá. Nhöõng saéc leänh naøy höôùng daãn vieäc ñaäu xe treân ñöôøng phoá trong ñieàu kieän:

 • Tröôùc khi vaø trong khi tuyeát rôi nhieàu,
 • Sau khi tuyeát rôi nhieàu, vaø
 • Khi löôïng tuyeát daày leân sau vaøi laàn rôi.

Caùc quy ñònh phaùc thaûo theo saéc leänh naøy cung caáp moät heä thoáng dôøi choã ñaäu xe ñeå nhoùm caøo tuyeát coù theå doïn saïch nguyeân beà ngang ñöôøng, keå caû laøn xe ñaäu. Ñieàu naøy giuùp hoát tuyeát saïch seõ ñeå caùc phöông tieän giao thoâng, ñaëc bieät laø xe caáp cöùu, coù theå di chuyeån deã daøng trong suoát muøa ñoâng.

Quyù vò caàn hieåu roõ vaø tuaân theo quy ñònh

Ñeå giuùp caøo tuyeát treân ñöôøng deã daøng, cö daân vaø khaùch vaõng lai ñaäu xe treân ñöôøng phoá Minneapolis neân löu yù ñeán thôøi tieát vaø bieát caùc quy ñònh ñaäu xe vaøo muøa ñoâng. Neân theo doõi tin töùc trong muøa tuyeát rôi (nhieàu nhaát töø thaùng Möôøi Moät ñeán thaùng Tö) ñeå bieát khi naøo thi haønh caùc quy ñònh naøy.

Nen nh rang, ngi dan en Minneapolis tham vieng, mua sam hoac giai tr khong quen vi cac quy nh nay. Quy v co the giup bang cach bao cho khach mi, khach hang va nhan vien cua mnh ve Thong Bao Tuyet Khan Cap tai Minneapolis va winter parking rules khaùc

Nguy cô bò phaït vaø giam xe

Nhng ai khong tuan theo Thong Bao Tuyet Khan Cap hoac quy ñònh ñaäu xe vaøo muøa ñoâng khaùc coù theå bò phaït ñaäu xe vaø bò giam xe vaøo Minneapolis Impound Lot

Caùc tình traïng veà ñaäu xe muøa ñoâng caàn chuù yù

 • Caûnh Giaùc Côn Baõo Tuyeát Khaéc Nghieät: Khi coù döï baùo veà baõo tuyeát lôùn,
 • Minneapolis co the ap dung quy nh gii han au xe tam thi TRC KHI co bao.

  Quy ñònh:
 • Thoâng Baùo Tuyeát Khaån Caáp. Sau ñôït tuyeát rôi daøy ñaëc, thaønh phoá Thoâng Baùo Tuyeát Khaån Caáp tröôùc 6:00 chieàu vaøo ngaøy döï baùo. Ñieàu naøy laøm cho quy ñònh ñaäu xe coù hieäu löïc trong voøng 3 ngaøy. Xem "Thoâng Baùo Tuyeát Khaån Caáp" döôùi ñaây ñeå bieát theâm thoâng tin chi tieát.

  Quy ñònh: Snow Emergency parking rules
   ñeå bieát ñaày ñuû.
 • Baûng Hieäu Taïm Thôøi. Ñöôøng phoá vaø loái ñi ñöôïc caøo tuyeát, raûi caùt vaø muoái thöôøng xuyeân maø khoâng caàn Thoâng Baùo Tuyeát Khaån Caáp. Baûng hieäu khoâng ñöôïc ñaäu xe seõ ñöôïc ñaët taïm thôøi neáu caàn.

  Quy ñònh:
 • Giôùi Haïn Ñaäu Xe vaøo Muøa Ñoâng. Trong suoát muøa ñoâng taïi nôi thöôøng coù tuyeát rôi daøy khieán ñöôøng phoá trôû neân chaät heïp, thaønh phoá coù theå thoâng baùo Giôùi Haïn Ñaäu Xe Muøa Ñoâng.

  Quy ñònh:


  Löu yù quan troïng: 
  media outlets (xem döôùi ñaây) ñeå bieát theâm veà caùch thöùc ñaäu xe thích hôïp trong khi aùp duïng giôùi haïn ñaäu xe vaøo muøa ñoâng.

Laøm sao bieát ñöôïc khi naøo aùp duïng caùc quy ñònh naøy? Baát cöù luùc naøo döï baùo coù tuyeát rôi nhieàu, ñaëc bieät laø khi trôøi baét ñaàu coù tuyeát, quyù vò coù theå thöïc hieän caùc böôùc sau ñeå xem coù aùp duïng quy ñònh naøo khoâng.

Goïi Ñöôøng Daây Noùng 24 Giôø: (612) 348-7669; TTY (612) 673-2157

Kieåm tra ñieän thö

Quy v co the ghi danh dch vu e-mail snow alert cuûa thaønh phoá ñeå nhaän ñöôïc thoâng baùo khi coù Thoâng Baùo Tuyeát Khaån Caáp hoaëc quy ñònh khaùc veà ñaäu xe muøa ñoâng ñöôïc aùp duïng. Naêm nay, quyù vò coù theå theâm moät dòch vuï cho thieát bò di ñoäng (nhö laø ñieän thoaïi di ñoäng vaø maùy trôï taù PDA (Personal Digital Assistant), ñeå nhaän tin nhaén ngaén khi coù Thoâng Baùo Tuyeát Khaån Caáp

Vieng trang nha cua Thanh Pho (Minneapolismn.gov)

Vaën Truyeàn Hình Caùp Thaønh Phoá caùc ñaøi 14, 79 hoaëc nghe ñaøi KBEM-FM (88.5 MHz)

Ngay khi co Thong Bao Tuyet Khan Cap, thanh pho se cap nhat ng day khan 348-SNOW, mang li va cac ai Truyen Hnh Cap 14 & 79, gi e-mail alert ñeán ngöôøi thueâ bao, vaø thoâng baùo treân taát caû boán ñaøi truyeàn hình chaùnh vaø ñòa phöông, 11 ñaøi radio vaø ba tôø baùo lôùn.

 

Contact us

 

Minneapolis 311

 
 

Office hours

7 a.m. – 7 p.m.
Monday – Friday