Cô baûn veà thoâng baùo tuyeát khaån caáp

E biet them thong tin ve cac quy nh au xe khac co the ap dung trong mua ong, tham khao Winter Parking Basics

Request accessible format

If you need help with this information, please email 311, or call 311 or 612-673-3000.

Please tell us what format you need. It will help us if you say what assistive technology you use.

About

Theá naøo laø Thoâng Baùo Tuyeát Khaån Caáp?

Khi coù quaù nhieàu tuyeát rôi, thaønh phoá Minneapolis ra Thoâng Baùo Tuyeát Khaån Caáp ñeå hoát doïn löôïng tuyeát laáp ñaày taïi nhöõng ñöôøng lôùn trong thaønh phoá vaø caùc laøn ñaäu xe.

Thoâng Baùo Tuyeát Khaån Caáp laø moät soá quy luaät ñònh saün veà vieäc ñaäu xe ñeå giuùp cho nhoùm caøo tuyeát doïn saïch ñöôøng phoá ñaày tuyeát. Ñeå caøo saïch tuyeát, thì xe hôi khoâng ñöôïc ñaäu treân ñöôøng phoá.

Xem Snow Emergency parking rules ñeå bieát theâm thoâng tin veà nhöõng quy ñònh naøy.

Ai ban boá Thoâng Baùo Tuyeát Khaån Caáp?

Saéc Leänh Thaønh Phoá quy ñònh raèng Caûnh Saùt Tröôûng vaø Ban Kieán Thieát Thaønh Phoá (Giaùm Ñoác Coâng Trình Coâng Coäng) coù traùch nhieäm ra Thoâng Baùo Tuyeát Khaån Caáp. Hoï coù thaåm quyeàn quyeát ñònh vaø thöôøng thöïc hieän sau khi hoäi yù kyõ caøng vôùi nhaân vieân ñieàu haønh vaø caùc vieân chöùc an toaøn coâng coäng khaùc.

Thoâng Baùo Tuyeát Khaån Caáp ñöôïc cho bieát vaøo giôø naøo trong ngaøy?

Quyet nh thong bao se cong bo gi giac, cng o, thi gian va d bao thi tiet luc tuyet ri. Tuy nhien, neu thanh pho KHONG ban bo Thong Bao Tuyet Khan Cap trc 6:00 chieàu trong ngaøy thì cö daân khoâng caàn kieåm tra laïi treân ñöôøng daây noùng hoaëc baûn tin ñòa phöông. Thaønh phoá Minneapolis seõ khoâng ra Thoâng Baùo Tuyeát Khaån Caáp sau 6:00 chieàu. Neáu coù tuyeát rôi vaø caàn thieát, nhoùm caøo tuyeát SEÕ RA NGOAØI ÑÖÔØNG ñeå caøo tuyeát vaøo buoåi toái ñoù vaø suoát ñeâm ngay caû neáu khoâng coù Thoâng Baùo Tuyeát Khaån Caáp. Trong tröôøng hôïp naøy, cö daân neân nhôù kieåm tra vaøo ngaøy hoâm sau vaø suoát ngaøy ñoù cho ñeán 6:00 chieàu ñeå xem coù Thoâng Baùo Tuyeát Khaån Caáp naøo khoâng.

Khi coù tuyeát rôi thì phaûi theo doõi kyõ caû ngaøy.

Ñoâi khi hieån nhieân laø nhö theá vaø khi coù leänh Thoâng Baùo Tuyeát Khaån Caáp sôùm trong ngaøy, thì quy ñònh ñaäu xe coù theå hieäu löïc vaøo 9:00 toái. Vaøo luùc khaùc, quyeát ñònh coù theå ñöôïc thoâng baùo muoän hôn.

Neáu coù quyeát ñònh Thoâng Baùo Tuyeát Khaån Caáp tröôùc 6:00 chieàu vaøo ngaøy döï baùo, Ban Coâng Trình Coâng Coäng seõ tieáp tuïc caøo tuyeát, raûi caùt vaø muoái; tuy nhieân hoï seõ KHOÂNG Thoâng Baùo Tuyeát Khaån Caáp vaøo ngaøy naøy bôûi vì khoâng coù ñuû thôøi gian ñeå thoâng baùo cho coäng ñoàng.

Laøm sao bieát khi naøo coù Thoâng Baùo Tuyeát Khaån Caáp?

Neáu soáng taïi Minneapolis hoaëc thöôøng ñaäu xe treân ñöôøng phoá taïi ñaây, quyù vò caàn löu yù ñeán thôøi tieát vaø aùp duïng caùc bieän phaùp sau ñaây ñeå bieát khi naøo coù Thoâng Baùo Tuyeát Khaån Caáp.

Coù vaøi caùch ñeå thöïc hieän.

Goïi Ñöôøng Daây Khaån Caáp 24 Giôø:

Tieáng Anh

612-348-Snow (7669)

Hôø mong

612-673-2933

Tieáng Taây Ban Nha

612-673-3819

Tieáng Somali

612-673-2141

TTY

612-673-2116

Kieåm tra ñieän thö

Quy v co the ghi danh cho dch vu E-Mail snow alert cuûa thaønh phoá ñeå nhaän ñöôïc thoâng baùo khi coù Thoâng Baùo Tuyeát Khaån Caáp hoaëc quy ñònh khaùc veà vieäc ñaäu xe vaøo muøa ñoâng.

Vieng trang nha cua Thanh Pho ( Minneapolismn.gov)

Vaën Truyeàn Hình Caùp Thaønh Phoá, caùc ñaøi 14, 79 hoaëc nghe ñaøi KBEM-FM (88.5 MHz)

Kieåm tra treân phöông tieän truyeàn thoâng ñòa phöông nhö radio, ti vi, baùo chí.

Ngay khi quyet nh Thong Bao Tuyet Khan Cap, thanh pho se cap nhat ng day nong 348-SNOW, mang li va ai Truyen Hnh Cap 14 & 79, gi e-mail alert ñeán ngöôøi thueâ bao (naêm nay coù saün dòch vuï tin nhaén ngaén cho nhöõng ai muoán nhaän tin qua thieát bò di ñoäng nhö ñieän thoaïi di ñoäng vaø maùy trôï taù PDA (Personal Digital Assistant), vaø thoâng baùo treân taát caû boán ñaøi truyeàn hình chaùnh vaø ñòa phöông, 11 ñaøi radio vaø ba tôø baùo lôùn.

Snow Emergency Basics - Vietnamese

Contact us

 

Minneapolis 311

 
 

Office hours

7 a.m. – 7 p.m.
Monday – Friday