Kuv yuav ua li cas paub tias thaum twg yog thaum muaj Te Los Hlob Heev?

Xyuas Snow Emergencies
 

Cov tib neeg uas nyob, ua hauj lwm los yog taug cov kev hauv Minneapolis yuav tsum ras txog cov huab cua thiab paub txog "tej kev cov cai" thaum lub caij ntuj no. Yog los te nraum zoov-los yog muaj tej ntau heev nraum zoov-nco ntsoov xyuas seb Minneapolis puas tau tso xov tias muaj Te Los Hlob Heev ntawm Snow Emergency parking rules

Xyuas Snow Emergencies

Contact us

 

Minneapolis 311

 
 

Office hours

7 a.m. – 7 p.m.
Monday – Friday