Lub caij twg thiaj tso xov tias muaj daus los hlob heev?

Cov hauv qab no qhia qee yam ntawm qee lub sijhawm thaum los daus hlob hu ua kev kub ntxhov.

Sij hawm, kub ceev, ntev li cas, thiab pom tias te yuav los zoo li cas yog kev yuav pab rau txoj kev txiav txim.

 

Yog lub Zos tsis tau tso xov hais tias yog muaj Te Los Hlob Heev ua ntej 6 teev tsaus ntuj ntawm ib hnub twg, cov pej xeem tsis tas yuav hu rau Minneapolis 311 mus nug los yog pheej hu tus xov tooj kub ceev mus hmloog seb puas tso xov los yog xyuas xov xwm rau hnub ntawd. Lub Zos Minneapolis yuav tsis tso xov txog Te Los Hlob Heev tom qab 6 teev tsaus ntuj.

Txawm hais tias tsis tau txiav txim tso xov txog daus los hlob heev ua ntej 6 teev tsaus ntuj los Minneapolis Chaw Kaus Kev cov neeg ua hauj lwm yuav tsum kaus daus tawm ntawm cov kev hmo ntawv tab sis kev tso xov txog Daus Los Hlob Heev yuav muab ncua tseg hnub ntawm vim hais tias tsis muaj sib hawm txaus hu mus qhia cov pej xeem kom lawv npaj tau lawv tus kheej. Yuav tsum xyuas hnub tom qab seb puas muaj lus tso xov qhia tias muaj Daus Los Hlob Heev vim tias los daus tsis tu.

Xyuas Snow Emergencies

 

Contact us

 

Minneapolis 311

 
 

Office hours

7 a.m. – 7 p.m.
Monday – Friday