Parkway yog dab tsi?

Minneapolis cov parkway nyob ib puag ncig lub nroog thiab ua kom nws yooj yim mus ncig.

Parkway yog dab tsi?

Nias kab lus nram no mus saib cov duab kos cov kev uas yog "Parkway" rau hnub thib ob tom qab muaj Te Los Hlob Heev.

Parkway map

Tswv yim: Tsab ntawv no yog hom PDF. Tom qab qhib tau, siv lub iav tsom kom pom cov kev kom tseeb xws li cov kev cov npe.

Cov kev Parkway

Parkways

Yog koj muaj lus nug txog ib txoj kev twg, thov hu rau Minneapolis 311 los yog (612) 673-3000 (yog tsis hu hauv Minneapolis tuaj).

Contact us

 

Minneapolis 311

 
 

Office hours

7 a.m. – 7 p.m.
Monday – Friday