Kuv yuav ua li cas nrhiav tau cov kev cim lej khib los yog khub?

Txoj kev yooj yim tshaj plaws kom paub tias yog sab kev khib-los yog-khub yog xyuas cov lej cim cov tsev ntawm ntug kev.

Saib cov lej cim tsev

Yog cov lej cim lub tsev muaj tus lej khub kawg (0, 2,4, 6,8) ces lub tsev ntawm nyob rau sab kev KHUB. Piv txwv: tus lej cim lub tsev: 1356 Maple los yog 2512 17 th Ave.)

Yog cov lej cim lub tsev muaj tus lej khib kawg (1, 3, 5, 7, 9), ces lub tsev ntawm nyob rau sab kev KHIB piv txwv: tus lej cim lub tsev: 1359 Maple los yog 2513 17 th Ave.).

Ua li cas yog tsis muaj lej cim tsev?

Yog tias tsis muaj tsev ntawm sab kev, txoj kev yuav paub sab khib los yog sab khub yuav nyuab heev.

Peb lub tswv yim zoo tshaj rau koj ces yog nug cov neeg nyob ib cheeb tsam los yog cov chaw ua hauj lwm seb tus lej cim lawv lub tsev yog dab tsi ua ntej koj nres lub tsheb. Yog koj muaj lus nug txog ib txoj kev twg, thov hu rau Minneapolis 311 los yog (612) 673-3000 (Yog tsis hu hauv Minneapolis tuaj)

Contact us

 

Minneapolis 311

 
 

Office hours

7 a.m. – 7 p.m.
Monday – Friday