Kuv yuav ua li cas yog kuv lub tsheb raug cab lawm?

Yog koj lub tsheb raug cab vim koj nres tshaum Minneapolis cov kev cai nres tsheb rau lub sij hawm muaj Te Hlov Ntxhov, yuav cab koj lub tsheb mus rau lub chaw cab tsheb Minneapolis Impount Lot.

Lub Minneapolis Impound Lot

 

Koj yuav raug them daim pib nres tsheb txhaum cai thiab qhov nqi cab tsheb, thiab qhov nqi koj lub tsheb tau nres rau pem Impound Lot lub sib hawm thaum koj tsis tau tuaj coj lub tsheb. Koj hu tau 311 los sis (612)673-3000 (Yog tias tsis hu hauv Minneapolis tuaj) yog xav paub txog seb koj lub tsheb puas nyob rau pem Minneapolis Impound Lot thiab xav hnug txog cov nqi cab thiab nqi rau lub sib hawm nres tsheb cia. Koj yuav tsum tau nqa ntawv xws li ntawv qhia tseeb tias koj yog tus tswv thiab ntaub ntawv cim koj tus kheej thiaj txhiv tau koj lub tsheb tawm.

Xyuas Minneapolis Impound Lot web

Contact us

 

Minneapolis 311

 
 

Office hours

7 a.m. – 7 p.m.
Monday – Friday