Kev Cai Kaus Daus

Xya txoj cai ua raws thaum lub caij los nag

Tsis txhob kaus daus rau hauv cov kev tsheb

Txhaum txoj cai yog kaus daus mus rau hauv cov kev tsheb thiab kev qab vaj tsib thaug.

Kaus ncig lub toob khib nyiab thiab toob rau khoom ua dua tshiab

Yog koj tsis kaus ncig koj lub toob khib nyiab thiab toob rau khoom ua dua tshiab, lus Zos yuav tuaj kaus daus rau koj tab sis tom qab ntawv, yuav tsub nqi rau koj them. Xav paub meej tshaj nos, mus xyuas Solid Waste & Recycling qhov website (website khib nyiab thiab khoom ua dua tshiab).

Kaus cov kev taug ko taw huv si tom qab los ib kob daus tag

Tom qab los ib kob daus tag, yuav tsum kaus cov daus thiab nab kuab ntawm cov kev kom tsis pub dhau:

  • 24 teev, rau cov tsev kheej thiab tsev ob yig nyob.
  • Plaub teev ntawm lub sib hawm sawv ntxov, rau cov tsev kem ntau yig nyob (apartment) thiab cov tsev lag luam.

Xav hu qhia txog cov kev taug ko taw ua tsis tau kaus?

Hu rau Minneapolis 311 los yog 612-673-3000 yog xav qhia txog ib txoj kev taug ko taw twg ua tsis tau kaus daus.

Xav tau kev pab kaus txoj kev taug ko taw?

Muaj tej pab neeg hauv zej zog tuaj kaus daus rau cov neeg laus thiab cov neeg xiam tes siam taw tab sis yuav tau them ib qhov nqi. Xav tau pab neeg nos cov npe nos ces hu rau (612) 673-3004.

Xav tau hmoov zeb nphoos rau cov kev taug ko taw?

Muaj hmoov zeb rau kev taug ko taw pub dawb rau neeg zej zog.

Contact us

 

Minneapolis 311

 
 

Office hours

7 a.m. – 7 p.m.
Monday – Friday