"Kaus kev huv si" yog txhais li cas?

"Kaus kev huv si" txhais tau hais tias yog lub Zos cov neeg ua hauj lwm kaus tag nrho tej sab ntug kev tib si tsis pub nres tsheb thaum muaj Te Los Hlob Heev.

Teg dejnum yog raws li no

 

Cov neeg ua hauj lwm kaus kev rau lub SIJ HAWM los te hlob heev thiab tej zaum yuav kaus COV KEV TSAV TSHEB ntawm koj txoj kev UA NTEJ muaj Te Los Hlob Heev.

Koj yuav tsum tau ua raws li cov kev cai nres tsheb txhua hnub los yog ua raws tej kauj ruam uas tsim nyog thaum muaj Te Los Hlob Heev.

Thaum twg cov tsheb kaus te tig rov los kaus DUA thiab kaus kom cov sab kev huv si, yuav tsis pub tsheb nres kom tom qab kaus te tag thiaj rov nres tau tsheb. Thov pab kom cov neeg kaus te kaus tau mus zuj zus. Tej thaum cov neeg kaus te yuav rov los kaus ua zaum ob kom kaus tau cov te huv si tawm hauv txoj kev.

Piv txwv, hnub thib ob tom qab kaus te huv si hauv txoj kev, tej zaum koj rov nres tau tsheb rau sab kev uas cov lej cim tsev yog cov lej KHUB ntawm koj cheeb tsam ( Piv txwv: lub tsev lej cim: 135 6 Maple los yog 251 2 17th Ave.) los yog SAB TWG LOS NRES TAU ntawm cov kev Parkway.

 

Contact us

 

Minneapolis 311

 
 

Office hours

7 a.m. – 7 p.m.
Monday – Friday