Tso dej tawm

Ua tiav daim foos tso tawm dej.

About

 

I zoo siab tso cai rau kuv lub npe kos hauv qab thiab tso cai sib pauv lus raw li siv computer:


 
Kuv tso cai rau lub nroog Minneapolis kaw dej ntau lub tsev hauv qab no txawm hais tia kuv tsi nyob ntawv. Kuv lees paub txhua yam liability ua tshwm sim los ntaum qhov dej tau raug kaw. Kuv lees yuav tsis foob lub nroog Minneapolis los yog lub nroog ib tug tub ntxais ua hawjlwm li los yog ib tug sawv ces rau lub nroog thiab zoo siab hlo yuav tsis muab teebmeem rau ib tug tibneeg ua haujlwm rau lub nroog hais cuamtshuam txog qhov ua dej raug kaw ntawm kuv lub tsev.
 
Tus Tswv Cuab Lub Chaws Email
Hnub

 
 Contact us

Utility Billing

Phone

612-673-1114

Fax

612-673-2684

Address

Public Service Building
505 Fourth Ave S., Room 620B
Minneapolis, MN 55415

Hours

Monday - Friday
8 a.m. – 4 p.m.