Lus Tshaj Tawm Txog Dej Siv Hauv Tsev:

Dej tso tawm dej

About

Ib sij huam twg, lub nroog Minneapolis yuav tuaj ntsuam xyua lub ntsua dej ntawm koj lub tsev kom nws ua hauj lwm zoo. Lub ntsua dej twg tsis zoo lawm yuav raug hloov dhau lub tshiab. Lub ntsua dej yog lub nroog Minneapolis ntiag tug tab si nws txua tag nro ob tog ntawm cov kav dej ua yog tus tswv tsev ntiag tug. Ua ntej los yog tom qab tshem thiab hloov lub ntsua dej, tej zaum cov kav dej thiab lub khoo dej ntw mus twb yeej tsis ua hauj lwm zoo. Rau li lub nroog Minneapolis txoj cai 509.304, tus tswv tsev yuav tsum saib xyua kom cov kav dej, lub ntsua dej ntw, thiab lwm yam cuam tshuam txog kev dej ntw mus los rau lub tsev pib ntawm lub ntsua dej mus txog tom lub nroog lub thawv dej loj kom ua hauj lwm zoo.
 
Ua ntej yuav tshem los yog hloov lub ntsua dej, koj yuav tau kos koj lub npe lee paub tia koj yuav ntsuam xyua kom txhua ya cuam tshuam dej ntw mus los rau koj lub tsev kom lawv ua hauj lwm zoo.
 
Koj muaj cais ntiav koj ib tug neeg muaj “license” kho dej tuaj hloov lub ntsua dej ntawv koj lub tsev. Tus neeg ntawv yuav tau hu mus rau Water Works meter Shop ntawm 612-661-4951.
Kuv txau siab lees raw li siv computer kos kuv lub npe hauv qab no thiab lees siv computer los cog cov lus no:
 

 

Utility Billing

Phone

612-673-1114

Fax

612-673-2684

Address

250 S. 4th St., Room 200
Minneapolis, MN 55415

Monday - Friday
8 a.m. – 4 p.m.