Lus qhia txog tus kabmob coronavirus hais ua lus Hmoob

Lus qhia txog tus kabmob coronavirus hais ua lus Hmoob

Vaccine or testing requirement sign in Hmong

Mask sign for businesses Hmong

Yuav tsum muaj ntawv pov thawj txhaj tshuaj lossis pov thawj kuaj tias tsis muaj tus kab mob COVID-19 thiaj li pub nkag mus rau cov lag luam lab noj mov lossis haus dej cawv 

Pib lub Ib Hlis Hnub Tim 19, txhua tus tib neeg yuav nkag mus cov lag luam lab noj mov lossis haus dej cawv nyob hauv Minneapolis yuav tsum muaj ntawv pob thawj qhia tias twb txhaj tshuaj tiv thaiv COVID-19 lossis mus kuaj tsis muaj mob PCR lossis kuaj tsis muaj kab mob peb hnub ua ntej ntawd. Txoj kev cai tswj no yuav pib thaum lub Ib Hlis Hnub Tim 26 rau txhua qhov chaw pej xeem yuav tau them pib nkag. Hnub no, tus Mayor tswj lub zos Jacob Frey tau kos npe rau daim kev cai xwm ceev emergency regulation No. 2022-5.

Cov tshuaj txhaj COVID-19 pab tau ntau heev kom tsis txhob muaj kev tab kaum loj thaum mob COVID thiab raws li kev soj ntsuam tsis ntev los no qhia tau tias muaj kis tsawg dua los ntawm cov neeg tsis muaj cov kev tshawm qhia tias mob. Ntxiv rau qhov lub Ib Hlis Hnub Tim 6 yuav tsum tau looj daim npog qhov ncauj qhov ntswg rau ntau qhov chaw pej xeem mus, cov kev cai xwm ceev no lub hom phiaj yog los mus tiv thaiv cov pej xeem thiab neeg ua haujlwm, pab cov tsev kho mob kom txhob sab heev, thiab pab kom cov tsev kawm ntawv thiab lag luam qhib.

Cov lag luam thiab tib neeg uas raug txoj kev cai no

Qhov kev cai txhaj tshuaj no raug rau cov chaw ua zaub mov noj thiab haus dej cawv nrog rau, xws li:

 • Cov lab noj mov hauv tsev, cov lab hauv kas fes, cov chaw noj mov nyob hauv ib qhov chaw loj (piv txwv, chaw noj mov hauv museum, chaw qoj tes taws.
 • Cov chaw haus dej cawv.
 • Cov chaw kis las uas muag zaub mov noj lossis dej cawv haus.
 • Cov chaw mus ua si lom zem xws li cov chaw saib yeeb yam thiab ntaus bowling uas muag zaub mov noj ntawm.
 • Cov koom txoos loj (yog muaj zaub mov noj), cov chaw ua zaub mov muag thiab cov chaw muag zaub mov (yog qhov chaw no tsuas yog rau ib lub lab noj mov xwb).

Zam rau 

Zam tau rau cov menyuam yau tshaj tsib xyoo, uas tseem mus kuaj tsis tau yooj yim rau tus kab mob COVID-19; neeg kis las, cov neeg ua yeeb yam thiab ua haujlwm pab (xws li cov neeg cob qhia, cov kws qhia cob, neeg ua haujlwm nrog) sib tw lossis ua yeeb yam ntawm ib qhov chaw pej xeem mus; K-12 thiab cov chaw zov menyuam; tsev kho mob; cov chaw tu neeg mob lossis lwm cov chaw neeg nyob, lossis chaw kuaj thiab kho mob; cov chaw uas tuaj nqa khoom mus xwb; noj mov lossis haus dej raws li kab li kev cai; cov chaw nyob nraum zoov, cov khw muag zaub mov noj, cov khws me thiab lwm cov lag luam uas muag zaub mov thiab lwm yam khoom mus siv sab nraum tshwj yog cov chaw muaj rooj zaum noj nyob hauv cov khw; thiab cov chaw ua zaub mov noj dawb thiab lwm cov chaw uas muaj neeg mob yooj yim (e.g., Neeg Pab Neeg).

Neeg yuav tsum hu 311 mus qhia thaum pom tej yam txhaum cai.

Muaj lus qhia ntxiv nyob ntawm lub Zos vas sab.  

Yuav tsum looj daim npog qhov ncauj qhov ntswg

Txhua tus tib neeg ua lag luam hauv Minneapolis thiab cov chaw uas muaj pej xeem tuaj yuav tsum tau looj daim npog qhov ncauj qhov ntswg pib thaum lub Ib Hlis Hnub Tim 6. Tus Mayor tswj lub zos Jacob Frey tau kos npe rau daim kev cai xwm ceev emergency regulation No. 2022-1 kom tagnrho lub zos rov qab looj daim npog qhov ncauj qhov ntswg, uas kom cov pej xeem, neeg ua haujlwm thiab qhua yuav tsum looj daim npog qhov ncauj qhov ntswg hauv cov lag luam thiab chaw uas pej xeem mus. 

Ntuav chaw lag luam kom loj dua ib ntus

Pub cov lag luam ua kom lawv cov chaw loj los mus tiv thaiv lawv cov neeg ua haujlwm thiab neeg yuav khoom tuaj kom muaj kev nyab xeeb thaum lub sijhawm pej xeem muaj kab mob xwm ceev COVID-19. Nrhiav lus qhia ntxiv txog txoj kev cai xwm ceev emergency regulation No. 2022-2 ntawm lub Zos vas sab.

Ua li cas thiaj txhaj tau koj koob tshuaj dawb:

 • Mus siv Xeev daim Vaccine Locator Map nrhiav ib qhov chaw txhaj tshuaj ze koj.
 • Mus xyuas cov sijhawm teem txhaj tshuaj ntawm Vaccines.gov, uas koj mus teem sijhawm txhaj raws hom koob tshuaj (e.g., Pfizer).
 • Tiv tauj koj tus kws kho mob lossis qhov chaw mus nqa tshuaj nyob hauv zos.
 • Minnesota Department of Health COVID-19 Pej xeem tus Xov tooj ntawm 1-833-431-2053 9 a.m. (sawv ntxov) -7 p.m. (tsaus ntuj) Monday-Friday, 10 a.m. (sawv ntxov) - 6 p.m. (tsaus ntuj) Saturdays. 

Cov ntaub ntawv txog koob tshuaj COVID-19

Koob tshuaj tiv thaiv no yog dawb xwb

Txoj kev txhaj tshuaj no tsis tas kom koj muaj is saws las kho mob lossis ntawv pov thawj.

Cov ntaub ntawv txog koob tshuaj COVID-19: COVID-19 vaccine information in Hmong

Nrhiav cov tsev kho mob thiab cov sij hawm ntawm:

Yog tias koj ua hauj lwm hauv nroog Minneapolis, koj muaj txoj cai siv sij hawm mus teem ncaij nyoog txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob thiab kom zoo ntawm tus tsoos mob tshuaj tiv thaiv kab mob.

Siv koj cov haujlwm hnub so mob mus txhaj tshuaj tiv thaiv: Sick time and vaccinations - Hmong

Mus kuaj

Yuav muaj cov kev kuaj txog Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) thiab cov koob tshuaj txhaj tiv thaiv mob ua daus no (tau khaub thuas) pab dawb los txog sai no

Nroog Minneapolis tab tom muab cov kev kuaj txog Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) thiab cov koob tshuaj txhaj tiv thaiv mob ua daus no (tau khaub thuas) pab dawb rau sawv daws. Zoo siab txais tos txhua tus. Koj tsis tas yuav muaj is saws las tuav pov hwm es thiaj li tau txais qhov kev sim kuaj mob nod. Cov koob tshuaj txhaj tiv thaiv mob ua daus no (tau khaub thuas) nod tau txais kev pab them nqi duav (roos) los ntawm is saws las tuav pov hwm. daim npav is saws las tuav pov hwm tuaj mus txais koob tshuaj txhaj tiv thaiv mob ua daus no (tau khab thuas) nod. Yog hais tias koj tsis muaj is saws las tuav pov hwm, koob tshuaj txhaj tiv thaiv mob ua daus no (tau khaub thuas) nod yuav muaj pab dawb rau koj xwb.

COVID-19 get tested 

Xovtooj cua hais ua lus Hmoob - "Kuv Lub Nroog Minneapolis" (WIXK AM1590)

Kuv lub Nroog Minneapolis suab lus Hmoob xovtooj cua WIXK yog qhov chaw sibtxua lus coj lub Nroog cov kev pab txhawb nqa pejxeem tuaj pub rau tsoom Hmoob sawvdaw kom tau paub thiab muaj kev nyab xeeb. Cov qhua tshwjxeeb tuaj koom hais lus suam huabcua yog cov paubtab thiab txawjntse txog lawv cov luag haujlwm thiab kev pab pejxeem.

Daim ntawv qhia txog kev pab

Kev Pabcuam Vaj Tse Nyob

Kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb tom chaw ua hauj lwm

Koj yeej muaj txoj cai tsis kam ua hauj lwm yog thaum koj, yeej ntseeg yeej tsis dag, tias tej yam tshwm sim tam sim no yuav muaj kev phom sij ua rau tuag tau los yog ua mob nyhav rau koj tus kheej rau koj lub cev ntaj ntsug. Ib qho ntseeg tias yuav muaj kev phom sij txog kev tiag los yog raug mob nyhav rau koj lub cev ntaj ntsug kuj yog ib qho ntseeg tau tias tus neeg ua hauj lwm raug xa mus ua hauj lwm rau ib qho chaw es muaj kev phom sij los yog tsis muaj kev tiv thaiv kev noj qab haus huv es yuav kis tau tus kab es kis yooj yim. Tus kab mob coronavirus yog ib tug kab mob es muab xam hais tias kis tau yooj yim. 

Hennepin County

 • Cov ntaub ntawv txog tus kabmob COVID-19 (Hennepin County)
 • Xav kom tau kev pab los ntawm Hennepin County Hu rau cov kev pab ntawm 612-348-3000

Minnesota pob nyiaj poob haujlwm

 • Txoj kev thov nyiaj poob haujlwm muab siv tsis tau hais tia koj “public charge” rau koj cov ntaub ntawv nyob tebchaw no. Yog xav paub ntxiv no mus saib hauv no: Minnesota Unemployment Insurance – Xeev MN Pob Nyiaj Thov Pab Thaum Poob Haujlwm.

Health

Khoom noj haus

Nthuav cov kev Saib Tsis Taus thiab kev Tsis Tuaj Yus Tog
Show response