Hmoob (Hmong)

Hmoob (Hmong)

Request accessible format

If you need help with this information, please email 311, or call 311 or 612-673-3000.

Please tell us what format you need. It will help us if you say what assistive technology you use.

Hmoob (Hmong)

Yog koj xav tau kev pab txhais cov xov no rau koj dawb, hu (612) 673-2800

Yog xav paub lub nroog Minneapolis cov xov xwm thiab kev pab, koj mus saib tau ntawm City of Minneapolis YouTube Channel. Koj saib tau hauv Comcast tshooj Minneapolis 79 thiab tshooj 14. Cov xov xwm no pib thaum 1 teev sawv ntxov, 9 teev sawv ntxov, 6 teev tsaus ntuj thiab 11 teev tsaus ntuj.

Chev Kev (Street sweeping)

Koj xaaj yuav tau ib tsob ntoo $25 coj los cog rau ntawm koj lub tsev hauv Minne (City Trees Program)

Nroog Minneapolis cov xov xwm (City of Minneapolis information in Hmong)

Hu 311 Txog ntawm lub nroog Minneapolis Cov Kev Pab (Call 311 for Minneapolis Information and Services)

Nres Tsheb Rau Kev (Parking on city streets)

Tseg Fais Fab, Tseg Nyiaj (Save energy, save money)