Thành phố Minneapolis - Tiếng Việt (Vietnamese)

Quý vị sẽ cần chương trình Acrobat Reader để xem tài liệu bằng PDF. Xin tới trang mạng của Adobe để tải xuổng chương trình Acrobat Reader.

Xem bản dịch của trang web này bằng tiếng Việt.

Chúng tôi đang dịch các trang quan trọng của trang web này sang tiếng Việt cho bạn. Sử dụng điều hướng trang web để khám phá những trang đó. Nếu không, bạn có thể sử dụng Google Dịch để xem toàn bộ trang web bằng tiếng Việt.

Google Dịch là một dịch vụ miễn phí được cung cấp bởi Google Inc. để dịch văn bản và trang web sang các ngôn ngữ khác nhau.

Mở Google Dịch