Lub nroog Minneapolis - Hmong (Hmoob)

Saib xyuas. Xav tau kev pab pub dawb los txhais cov ntaub ntawv uas tshwm hauv lub xaib no, hu 311.

Saib cov lus txhais hauv lub vev xaib no ua lus Hmoob.

Peb tab tom txhais cov nplooj ntawv tseem ceeb ntawm lub vev xaib no ua lus Hmoob rau koj. Siv thaj tsam ntawm kev tshawb fawb los tshawb cov nplooj ntawv no. Tsis li, koj tuaj yeem siv Google Translate txhawm rau saib tag nrho lub vev xaib ua lus Hmoob.

Google Txhais Lus yog qhov kev pab dawb pub los ntawm Google Inc. los txhais cov ntawv thiab cov vev xaib ua ntau hom lus.

Qhib Google Txhais