Qoj koj lub cev!

Qhov muab koj lub cev qoj yooj yim tshaj koj xav, nws nyob hauv txhua yam koj ua – txhua zaus koj txav mus txav los!

Qhov muab koj lub cev qoj yooj yim tshaj koj xav, nws nyob hauv txhua yam koj ua – txhua zaus koj txav mus txav los!

Nws yog txhua yam xws li taug kev, dhia, caij tsheb khaub vab, thiab ncaws pob. Nws yog tej yam haujlwm koj ua hauv tsev thiab! Xws li tu vaj tu tsev, nce ntaiv, seev cev, ua yoga, qoj lub hula hoop, nqa kab, ua si, ua push-up, ua sit-up thiab ntau yam ntxiv.

Lub caij ntuj no thiab vim muaj tus kab mob COVID-19 thiaj tau muab ntau yam kis las kaw tseg kom tsis txhob sib kis kab mob, ces kuj yuav ua nyuaj rau thaum xav qoj ib ce ua ev xaws xais, ua rau peb cia li tsis siv peb lub cev lawm.


Tiamsis twb yog ib lub sijhawm zoo li no uas tseem ceeb rau txhua tus los qoj lawv lub cev vim yuav pab kom lub cev noj qab nyob zoo thiab zoo rau lub siab ntsws kev xav.

tawm no tsis muaj qhov kev qoj ib ce uas ‘yog’ lossis ‘zoo dua’. Koj lub cev yeej yuav zoo siab tias koj mus mus los los. 

Tab txawm koj yuav yog leejtwg, koj ua dabtsi lossis txawm koj nyob rau qhov twg, koj ua tau ev xaws xais! Koj mam li xyuas seb txoj kev twg zoo tshaj rau koj!

 

Vim li kev ua ev xaws xais tseem rau sijhawm muaj kab mob COVID-19 kis thoob qab ntuj?

Kev qoj ib ce pab kom lub cev noj qab nyob zoo thiab ua rau lub neej zoo dua 

Tus kab mob COVID-19 kis thoob qab ntuj tau hloov tibneeg txoj kev ua neej, kev mus mus los los, kev sib raug zoo, thiab kev koom tes rau txhua yam kis las. Nrog rau kev looj lub npog qhov ncauj, ntxuav tes thiab sib nrug deb ntawm lwm tus, peb lub hom phiaj thib ib yog pab kom peb lub cev kev tiv thaiv kab mob muaj zog.


Kev qoj ib ce pab kom peb lub cev muaj zog tiv thaiv kab mob thiab kis tau mob.

Tej kev zoo los ntawm ua ev xaws xais:

 • Txo kom ntshav qis thiab plawv dhia zoo
 • Pab txo kom tsis txhob muaj tej yam mob xws li mob ntshav qab zib hom 2, mob khees xaws thiab mob plawv
 • Pab txhawb lub hlwb thiab kev cim xeeb zoo
 • Pab ua kom koj tej pob txha thiab leeg nqaij muaj zog
 • Pab txo kom txhob nyuaj siab thiab txhawj
 • Pab kom sib ntsws ruaj khov
 • Pab tswj kom lub cev txhob hnyav dhau thiab kom txhob rog dhau
 • Pab kom koj kub siab muaj zog ua haujlwm
 • Pab koj pw tsaug zog
 • Ua rau koj zoo siab thiab noj qab nyob zoo!

 

Yuav tsum qoj ib ce npaum li cas thiaj zoo?

Qhov koj cia li qoj koj lub cev npaum li cas los nyob ntawm koj

 • Cov neeg laus, txawm xiam oob qhab thiab tsis xiam los, yuav tsum qoj ib ce kom siv zog ua pa mentsis txhua lub lim tiam nrog rau kev nqa kab thiab ua ev xaws xais pab rau lub plawv li ntawm ob hnub tauj ib lub lim tiam twg. 
  • Muab tej kev qoj ib ce no faib ua ntu zus los yeej tau, xws li 25 feeb txhua hnub.
  • Thaum cov neeg laus uas muaj kev xiam oob qhab ua tsis tau raws li cov txheem lus no, lawv yuav tsum ua raws li lawv ua tau thiab tsis txhob cia li nyob xwb. Cov neeg laus uas xiam oob qhab yuav tsum tham nrog lawv tus kws kho mob seb hom kev qoj ib ce twg zoo tshaj rau lawv ua. 
 • Cov menyuam thiab cov nto hluas uas muaj 6 txog 17 xyoo yuav tsum qoj ib ce li ntawm 60 feeb txhua hnub, nrog rau kev nqa kab kom tej leeg nqaij thiab pob txha muaj zog li ntawm 3 hnub tauj ib lub lim tiam twg. 

 

Yuav muab kev qoj ib ce ntxiv rau kuv lub neej li cas?

 • Txhob zaum heev dhau. Yuav tsum sawv mus mus los los thiab! Thaum zaum ntev ntev lawm/nyob ntsiag to ces sawv mus taug kev thiab.
 • Tej kev qoj ib ce tsis tseg yuav zoo dua koj cia li lam mus ua ev xaws xais hnyav heev, ces ua tib zoo xaiv ua yam kev qoj ib ce uas koj nyiam ua thiab tej yam koj muab ntxiv ua tau nyob hauv koj lub neej.
 • Nrhiav ua yam kev qoj ib ce uas zoo tshaj rau koj.
 • Nrhiav sijhawm txhua hnub los qoj ib ce. Tab txawm sijhawm luv xwb los yeej zoo rau koj txoj kev noj qab nyob zoo.
 • Muab kev qoj ib ce ntxiv ua rau tej yam koj ua txhua hnub, xws li tu vaj tu tsev, mus dhia haujlwm, khiav kev mus ua haujlwm, tej ntawd.

 

Qoj koj lub cev! tom tsev

 • Muaj tej vis dis aus qoj ib ce nyob hauv YouTube, Instagram lwm tej vas sab
 • Qoj ib ce thaum tu vaj tu tsev: siv zog mentsis thaum nqus tsev, zaum ua squat thaum ntxhua khaub ncaws, taug kev thaum ua mov noj
 • Ua si nrog menyuam tom vaj
 • Taug kev rau cheeb tsam koj nyob
 • Seev cev hauv chav nyob
 • Yog tias koj ua haujlwm tom tsev, txhua teev so li 5 feeb los xyab ib ce thiab txav mus txav los thiab sawv ntsug thaum muaj rooj sib tham
 • Ua tej ev xaws xais uas xyab ib ce lossis xyaum ua yoga
 • Nce ntaiv thiab nqis ntaiv thaum tham xov tooj
 • Coj tus tsiaj aub yug hauv tsev mus taug kev
 • Yog xav paub tswv yim ntxiv nias ntawm no

 

Qoj koj lub cev! tom chaw haujlwm

 • Nqes npav lossis tsheb nqaj thaum tsis tau txog koj qhov chaw nres ces taug kev
 • Nres tsheb kom deb ntawm chaw haujlwm ces taug kev
 • Xam seb puas zoo rau koj caij tsheb khaub vag mus ua haujlwm
 • Taug kev kom ceev thaum mus ub mus no lossis nruab nrab tej rooj sib tham
 • Tom qab noj sus tag mus taug kev
 • Xaiv qhov nce ntaiv thiab tsis txhob caij lub elevator
 • Yog tias koj zaum thaum ua haujlwm, ces nrhiav sijhawm los sawv ntsug thiab xyab ib ce

 

Qoj koj lub cev! rau koj lub sijhawm so

 • Mus dhia hauv koj lub chaw ua si hauv zos
 • Thaum mus tom tej kiab khw, suav seb koj rhais pes tsawg kauj ruam thiab teem ib lub hom phiaj seb yuav rhais pes tsawg
 • Bowling (yog tias mus tau)
 • Nrhiav ib lub pas dej da
 • Ua si qoj ib ce nrog koj cov menyuam, hauv tsev thiab sab nraud
 • Teem sijhawm mus taug kev lossis caij tsheb khaub vab rau tsev neeg
 • Taug kev mus yos hav zoov

 

Rau tej pab pawg nyob hauv zos thiab tej koom haum: 

 

Lub hom phiaj ntawm tsab xov "Let's Get Moving" txhawb kom tibneeg paub txog yam txiaj ntsim los ntawm kev qoj ib ce thiab kom lawv nqhuag qoj ib ce thiab muaj tej lus taw qhia los ntxiv kev qoj ib ce hauv lub neej li cas.

Tsab xov no muaj kev tshaj tawm (ua lus Askiv thiab lus Mev) uas luam tawm tau tej ntaub ntawv yais, tej duab tso tau hauv tej vas sab thiab tej vis dis aus uas luv luv. Tej khoom no muaj pub tau rau tej koom haum uas xav txhawb kev qoj ib ce hauv lawv tej zej tej zog.
Yog tias koj pab pawg xav thov cov khoom thiab/lossis xav paub seb yuav pab txhawb lub zej zog qoj ib ce li cas, thov email tuaj rau Healthy Living Initiative ntawm healthyliving@minneapolismn.gov 

Request accessible format

If you need help with this information, please email 311, or call 311 or 612-673-3000.

Please tell us what format you need. It will help us if you say what assistive technology you use.

Contact us

Healthy Living

Health Department

Phone

612-673-3019

Address

Public Service Building
505 S Fourth Ave, Room 520
Minneapolis, MN 55415
 

Office hours
8 a.m. – 4:30 p.m.
Monday – Friday