Lus qhia txog tus kabmob coronavirus hais ua lus Hmoob

Lus qhia txog tus kabmob coronavirus hais ua lus Hmoob

Cov ntaub ntawv txog koob tshuaj COVID-19

Koob tshuaj tiv thaiv no yog dawb xwb

Txoj kev txhaj tshuaj no tsis tas kom koj muaj is saws las kho mob lossis ntawv pov thawj.

Cov ntaub ntawv txog koob tshuaj COVID-19: COVID-19 vaccine information in Hmong

Tiv tuaj koj koob tshuaj tiv thaiv COVID-19 los sis hu 833-431-2053.

Nrhiav cov tsev kho mob thiab cov sij hawm ntawm:

Yog tias koj ua hauj lwm hauv nroog Minneapolis, koj muaj txoj cai siv sij hawm mus teem ncaij nyoog txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob thiab kom zoo ntawm tus tsoos mob tshuaj tiv thaiv kab mob.

Siv koj cov haujlwm hnub so mob mus txhaj tshuaj tiv thaiv: Sick time and vaccinations - Hmong

Mus kuaj

Yuav muaj cov kev kuaj txog Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) thiab cov koob tshuaj txhaj tiv thaiv mob ua daus no (tau khaub thuas) pab dawb los txog sai no

Nroog Minneapolis tab tom muab cov kev kuaj txog Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) thiab cov koob tshuaj txhaj tiv thaiv mob ua daus no (tau khaub thuas) pab dawb rau sawv daws. Zoo siab txais tos txhua tus. Koj tsis tas yuav muaj is saws las tuav pov hwm es thiaj li tau txais qhov kev sim kuaj mob nod. Cov koob tshuaj txhaj tiv thaiv mob ua daus no (tau khaub thuas) nod tau txais kev pab them nqi duav (roos) los ntawm is saws las tuav pov hwm. daim npav is saws las tuav pov hwm tuaj mus txais koob tshuaj txhaj tiv thaiv mob ua daus no (tau khab thuas) nod. Yog hais tias koj tsis muaj is saws las tuav pov hwm, koob tshuaj txhaj tiv thaiv mob ua daus no (tau khaub thuas) nod yuav muaj pab dawb rau koj xwb.

COVID-19 get tested 

Diam phiaj qhia txog cov leg tus kabmob COVID-19

Tus kabmob COVID-19 hauv lub nroog Minneapolis

Xovtooj cua hais ua lus Hmoob - "Kuv Lub Nroog Minneapolis" (WIXK AM1590)

Kuv lub Nroog Minneapolis suab lus Hmoob xovtooj cua WIXK yog qhov chaw sibtxua lus coj lub Nroog cov kev pab txhawb nqa pejxeem tuaj pub rau tsoom Hmoob sawvdaw kom tau paub thiab muaj kev nyab xeeb. Cov qhua tshwjxeeb tuaj koom hais lus suam huabcua yog cov paubtab thiab txawjntse txog lawv cov luag haujlwm thiab kev pab pejxeem.

Daim ntawv qhia txog kev pab

COVIDaware MN

Pab tswj tus kab mob kis mus deb thiab tiv thaiv lwm tus nyob hauv koj zej zog yog. Lub app (COVIDaware MN) no yuav qhia koj yog tias koj tau mus raug nyob ze ib tus neeg twg uas mob tus kab mob khaus laus nas. Tej ntaub ntawv uas qhia txog koj yuav tsis tawm mus li.

Click to download:

Kev Pabcuam Vaj Tse Nyob

Kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb tom chaw ua hauj lwm

Koj yeej muaj txoj cai tsis kam ua hauj lwm yog thaum koj, yeej ntseeg yeej tsis dag, tias tej yam tshwm sim tam sim no yuav muaj kev phom sij ua rau tuag tau los yog ua mob nyhav rau koj tus kheej rau koj lub cev ntaj ntsug. Ib qho ntseeg tias yuav muaj kev phom sij txog kev tiag los yog raug mob nyhav rau koj lub cev ntaj ntsug kuj yog ib qho ntseeg tau tias tus neeg ua hauj lwm raug xa mus ua hauj lwm rau ib qho chaw es muaj kev phom sij los yog tsis muaj kev tiv thaiv kev noj qab haus huv es yuav kis tau tus kab es kis yooj yim. Tus kab mob coronavirus yog ib tug kab mob es muab xam hais tias kis tau yooj yim. 

Hennepin County

Minnesota pob nyiaj poob haujlwm

  • Txoj kev thov nyiaj poob haujlwm muab siv tsis tau hais tia koj “public charge” rau koj cov ntaub ntawv nyob tebchaw no. Yog xav paub ntxiv no mus saib hauv no: Minnesota Unemployment Insurance – Xeev MN Pob Nyiaj Thov Pab Thaum Poob Haujlwm.

Health

Khoom noj haus

Nthuav cov kev Saib Tsis Taus thiab kev Tsis Tuaj Yus Tog
Show response