Lus qhia txog tus kabmob coronavirus hais ua lus Hmoob

Lus qhia txog tus kabmob coronavirus hais ua lus Hmoob

About

Radio | Mus kuaj | Looj qhov ncauj qhov ntswg | Diam phiaj qhia txog cov leg tus kabmob COVID-19 | Tsab cai " Ua Tib Zoo Tig Lub Pob Tig" | Kev Pabcuam Vaj Tse Nyob | Kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb tom chaw ua hauj lwm | Kev pab rau cov tswvcuab lagluam | Cov lub qhia hais rau sawvdaws | Daim ntawv qhia txog kev pab | Gap Funding | Immigration | Nthuav cov kev Saib Tsis Taus thiab kev Tsis Tuaj Yus Tog

Xovtooj cua hais ua lus Hmoob - "Kuv Lub Nroog Minneapolis" (WIXK AM1590)

Kuv lub Nroog Minneapolis suab lus Hmoob xovtooj cua WIXK yog qhov chaw sibtxua lus coj lub Nroog cov kev pab txhawb nqa pejxeem tuaj pub rau tsoom Hmoob sawvdaw kom tau paub thiab muaj kev nyab xeeb. Cov qhua tshwjxeeb tuaj koom hais lus suam huabcua yog cov paubtab thiab txawjntse txog lawv cov luag haujlwm thiab kev pab pejxeem.

Mus kuaj

Yuav muaj cov kev kuaj txog Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) thiab cov koob tshuaj txhaj tiv thaiv mob ua daus no (tau khaub thuas) pab dawb los txog sai no

Nroog Minneapolis tab tom muab cov kev kuaj txog Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) thiab cov koob tshuaj txhaj tiv thaiv mob ua daus no (tau khaub thuas) pab dawb rau sawv daws. Zoo siab txais tos txhua tus. Koj tsis tas yuav muaj is saws las tuav pov hwm es thiaj li tau txais qhov kev sim kuaj mob nod. Cov koob tshuaj txhaj tiv thaiv mob ua daus no (tau khaub thuas) nod tau txais kev pab them nqi duav (roos) los ntawm is saws las tuav pov hwm. daim npav is saws las tuav pov hwm tuaj mus txais koob tshuaj txhaj tiv thaiv mob ua daus no (tau khab thuas) nod. Yog hais tias koj tsis muaj is saws las tuav pov hwm, koob tshuaj txhaj tiv thaiv mob ua daus no (tau khaub thuas) nod yuav muaj pab dawb rau koj xwb.

 April 2021 COVID-19 testing events in Hmong

 • Lub Chaw Rau Kev Sab Laj Hauv Nroog Minneapolis (Minneapolis Convention Center) – Ua tswv cuab los ntawm Xeev Minnesota
  Txoj Kev 1301 Thib 2 Sab Qab Teb, Chav Tso Khoom Rau Neeg Saib B
  • 10 teev yav sawv ntxov txog 6 teev yav tsaus ntuj, hnub Monday txog Friday
  • 10 teev yav sawv ntxov txog 4 teev yav tsaus ntuj, hnub Saturday thiab Sunday
 • Columbia Manor, 3300 Central Ave NE
  4 p.m. to 7 p.m. 
  Thursday, April 1, 8 and 15

Looj qhov ncauj qhov ntswg

Yuav tsum npog qhov ncauj thiab qhov ntswg | Hauv cov khw haus dej haus cawv thiab khw noj mov, hnav koj lub npog qhov ncauj thiab ntswg thaum koj (Hmong)Face covering required (English) | Bar and restaurant versionTiv thaiv lwm tus – Looj ib daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg

Diam phiaj qhia txog cov leg tus kabmob COVID-19

link with image

Minnesota tsab cai " Ua Tib Zoo Tig Lub Pob Tig "

Ua Tib Zoo Tig Lub Pob Tig. Yuav Tshem Cov Kev Txwv Zuj Zus Pib lub 1 Hlis tim 11.

Yog xav twm ntxiv tsab cais tshiab no ua lus Akiv mus saib hauv no: mn.gov/covid19.

Kuv yuav hu leej twg yog kuv muaj lus nug txog lub xeev Minnesota tsab cai " Ua Tib Zoo Tig Cov Pob Tig "?

Thov tsis txhob hu 911 yog qhov teebmeem tsis yog kubntxhov heev. Yog koj nyob lub nroog Minneapolis, koj hu tau rau 311. Yog nyob sav nrauv no hu tau rau 612-673-3000.

COVIDaware MN

Pab tswj tus kab mob kis mus deb thiab tiv thaiv lwm tus nyob hauv koj zej zog yog. Lub app (COVIDaware MN) no yuav qhia koj yog tias koj tau mus raug nyob ze ib tus neeg twg uas mob tus kab mob khaus laus nas. Tej ntaub ntawv uas qhia txog koj yuav tsis tawm mus li.

Click to download:

Kev Pabcuam Vaj Tse Nyob

Thaum lub 3 hlis hnub tim 23, xyoo 2020, Governor Walz tau kos npe rau Daim Ntawv Txib Kom Ua Raws Li Hais Vim Muaj Kev Kub Ntxhov 20-14 ncua cov kev ncaws neeg tawm tsev thiab daim ntawv tus neeg txiav txim rau tus tswv tsev vim tus kab mob COVID-19 tsim kev kub ntxhov rau lub tsam thawj thaj yeeb. Daim Ntawv Kom Raws Ua Li Hais no yuav tiv thaiv kom cov pej xeem muaj tsev nyob thiab txwv kom tsis txhob raug ncaws tawm tsev thaum lub tsam thawj muaj kev kub ntxhov los ntawm txoj kev noj qab haus huv.

Kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb tom chaw ua hauj lwm

Koj yeej muaj txoj cai tsis kam ua hauj lwm yog thaum koj, yeej ntseeg yeej tsis dag, tias tej yam tshwm sim tam sim no yuav muaj kev phom sij ua rau tuag tau los yog ua mob nyhav rau koj tus kheej rau koj lub cev ntaj ntsug. Ib qho ntseeg tias yuav muaj kev phom sij txog kev tiag los yog raug mob nyhav rau koj lub cev ntaj ntsug kuj yog ib qho ntseeg tau tias tus neeg ua hauj lwm raug xa mus ua hauj lwm rau ib qho chaw es muaj kev phom sij los yog tsis muaj kev tiv thaiv kev noj qab haus huv es yuav kis tau tus kab es kis yooj yim. Tus kab mob coronavirus yog ib tug kab mob es muab xam hais tias kis tau yooj yim. Tiv Thaiv cov neeg ua hauj lwm es muaj feem xyuam nrog tus kab mob COVID-19

 • Thaum koj nyob hauv chaw ua haujlwm, thov ua li cov lus qhia hauv qab no los mus pab tivthaiv tub kabmob coronavirus no.
 • Kev pab rau cov tswvcuab lagluam

Tawv kev rau txoj kev tsim Txoj Kev Npaj Vim Tus Kab Mob COVID-19

Tuam Thawj Tswj Gov. Tim Walz Cov Lus Kom Ua Raws Li Hais 20-48 thaum lub 4 hlis hnub tim 30, 2020, hais kom txhua lub lag luam uas tseem qhib rau lub sib hawm kom nyob ntsiag to vim muaj kev kub ntxhov los tsim Txoj Kev Npaj Vim Tus Kab Mob COVID-19.

Minneapolis Kauj Ruam Mus Tom Ntej: Cai rau Chaw Noj Chaw Haus & Chaw Haus Dej Haus Cawv tom qab 6 hli 1, 2020

Cov lus qhia rau tab laj tshav puam thiab cov neeg ua lag luam rau hauv uas nyob nroog Mis Nas Pu Liv (Farmer's markets)Thov nyob kom sib nrug debPhysical distancing sign in EnglishYuav tsum npog qhov ncauj thiab qhov ntswg | Hauv cov khw haus dej haus cawv thiab khw noj mov, hnav koj lub npog qhov ncauj thiab ntswg thaum koj (Hmong)Face covering required (English) | Bar and restaurant version

Daim ntawv qhia txog kev pab

Nroog Minneapolis cov kev pab

 • Minneapolis Gap Funds rau Xauj Tsev.
 • Lub sijhaum tso ntaub ntawv thov kev pab xauj tsev dhau lawm. (12:00 teev tav su hnub Vas Cas (Monday), lub Plaub Hlis tim 27.)
 • Daim ntawv Zam Tsis Them Rov Qab, Qiv Nyiaj Tsis Muaj Them Paj rau Cov Lagluam Me:
 • Lub sijhaum tso ntaub ntawv thov kev pab lagluam dhau lawm.

Hennepin County

COVID-19 nyiaj them txhim kho tebchaws kev covnyom

Immigration

 • Office of Immigrant and Refugee Affairs, City of Minneapolis Neighborhood and Community Relations Department
 • Minnesota pob nyiaj poob haujlwm
 • Txoj kev thov nyiaj poob haujlwm muab siv tsis tau hais tia koj “public charge” rau koj cov ntaub ntawv nyob tebchaw no. Yog xav paub ntxiv no mus saib hauv no: Minnesota Unemployment Insurance – Xeev MN Pob Nyiaj Thov Pab Thaum Poob Haujlwm.

Health

Internet

Get free or low cost wireless internet

Minneapolis Public Schools

Khoom noj haus

Nthuav cov kev Saib Tsis Taus thiab kev Tsis Tuaj Yus Tog
Show response