Cov yeeb yaj duab B-TAP

Cov txheej txheem kev coj qhia rau kev ua lag luam hauv lub nroog.

Closed captioned in Hmong.

 

Lub txheej xwm B-TAP ua hauj lwm li cas.

Lub Nroog to taub tias rau ntau cov lag luam hom me thiab hom nrab mas qhov kev coj qhia nyob rau hauv txoj hauj lwm no tsis yooj yim. Yuav kom pab tau cov txheej txheem kev ua lag luam hauv lub Nroog, B-TAP tau tsim tawm ib co yeeb yaj duab los piav qhia txhua qhov txheej txheem ib kauj ruam zuj zus. Txhua daim yeeb yaj duab no muaj ntawv txhais ua lus Mev, lus Xausmaslis, thiab lus Hmoob. Thov nias rau ntawm cov yeeb yaj duab hauv qab no kom paub ntau ntxiv txog qhov no.

Yog hais tias cov lus qhia los sis cov ntawv txhais tsis tshwm nyob rau ntawm daim yeeb yaj duab no, nias lub thawv me me nyob rau ces kaum sab xis ntawm daim yeeb yaj duab uas muaj qhov “cc.” Yog hais tias koj xav pauv cov ntawv txhais mus ua lwm hom lus, nias rau qhov cuab yeej muaj duab kheej kheej ntawd mus rau sab xis ntawm qhov “cc” los mus hloov qhov chaw muaj hom lus ntawd. Daim yeeb yaj duab no muaj ua lus Askiv, lus Mev, lus Xausmaslis los yog lus Hmoob.

Tsim Tshiab Los Yog Txhim Kho Kev Lag Luam

Ib co ntsiab lus tseem ceeb hais txog cov kev pab uas muaj los pab txhawb cov lag luam muaj xws li kev pab fab kev txawj ntse, cov nyiaj qev txais, pab xaiv qhov chaw, thiab lwm yam ntxiv.

Ua Ntaub Ntawv Tso Cai Ua Lag Luam

Kawm kom paub seb yam lag luam twg yuav tsum tau ib daim ntawv tso cai, yuav thov daim ntawv tso cai li cas, thiab rov txuas hnub nyoog ntxiv rau koj daim ntawv tso cai ua lag luam.

Ntaub Ntawv Pov Thawj Thiab Suav Txog Cov Lag Luam Tsis Zoo

Kawm kom paub txog tus txheej txheem ntawv pov thawj. 

Nkag Siab Txog Kev Saib Xyuas Kev Tsim Tshiab Los Yog Txhim Kho

Tus Txheej Txheem Kev Ntsuam Xyuas A txog Z. Txawm yuav yog koj tsim tsa ib lub tuam tsev muaj ntau yam kev ua kis las (multipurpose stadium) los yog txuas ib lub maum kaum tsev (patio).

Cov Lag Luam Txog Khoom Noj Khoom Haus Noj Qab Nyobzoo

Cov kev coj ua tau zoo tshaj plaws rau Minneapolis cov kev lag luam ua zaub mov.

 Kev Ua Lag Luam Nrog Rau Lub Nroog Minneapolis

Yuav mus nrhiav cov kev ua lag ua luam tau li cas, thiab rau npe ib qhov kev ua lag luam los mus ua ib tus nrog luag sib tw.

 

 

Request accessible format

If you need help with this information, please email 311, or call 311 or 612-673-3000.

Please tell us what format you need. It will help us if you say what assistive technology you use.

Contact us

Small Business Team

Community Planning & Economic Development

Phone

612-673-2499

Address

Public Service Building
505 Fourth Ave. S., Room 320
Minneapolis, MN 55415