Lub koom txoos Summit ntawm Cov Neeg Hloov Chaw Mos xyoo thib 9th hauv lub nroog of Minneapolis Trans Equity Summit

Lub koom txoos Summit no yog ua pub dawb thiab qhib lug rau cov pej xeem tuaj koom, thiab peb txhaub kom txhua tus neeg es xav kom muaj kev ncaj ncees rau cov neeg hloov lawv qhov chaw mos (trans/GNC) tuaj sib ntsib kom

Cov ntsiab lus ntawm qhov xwm txheej

Lub koom txoos Summit ntawm Cov Neeg Hloov Chaw Mos xyoo thib 9th hauv lub nroog of Minneapolis Trans Equity Summit

Tsim Kev Muaj Zog Rau Cov Neeg Hloov Chaw Mos (Building Trans Power)

Cov neeg es hloov lawv qhov chaw mos (trans) yeej ib txwm paub tias lawv yeej tsim kom muaj lub zog kom tiv thaiv tau lawv ntawm qhov chaw es tsim los tiv thaiv tej yam li ntawd. Thaum peb teb mus rau tsoom fwv cov neeg tsim kev cai lij choj qhov kev tawm tsav lawv thoob plaws hauv teb chaws, thov kom peb nco ntsoov tias qhov twg yog qhov peb lub zej zog muaj peev xwm tshaj plaws. Lub koom txoos xyoo no tsim kom muaj ib qho chaw kom tuaj koom tau ua ke thiab nrhiav kom muaj lub zog hauv peb lub zej zog, peb zaj dabneeg, thiab peb tus kheej.

Lub koom txoos Summit no yog ua pub dawb thiab qhib lug rau cov pej xeem tuaj koom, thiab peb txhaub kom txhua tus neeg es xav kom muaj kev ncaj ncees rau cov neeg hloov lawv qhov chaw mos (trans/GNC) tuaj sib ntsib kom muaj kev sib pab thiab kom sib paub, thiab kom paub koom tes kawm ua ke kom paub ntau dua txog cov teeb meem tsis zoo rau cov neeg hloov lawv qhov chaw mos (trans/GNC) thiab yuav siv cov zeem muag hauv lub zej zog kom muaj kev ncaj ncees.

Hnub tim

Hnub Friday Lub Cuaj Hli 16th, 2022, 10 AM - 7 PM. Lub koom txoos no yeej muaj rau tim ntsej tim muag hauv lub tsev kawm ntawv qib siab Minneapolis College thiab muaj nyob rau saum huab cua es yog siv Zoom

Lub koom txoos no muaj xws li

Tuaj nrhiav hauj lwm (career fair), tuaj nrhiav kev pab, muaj neeg tham lus qhib lub koom txoos, muaj pawg neeg sib tham, muaj seev cev los yog ua yeeb yam, muaj kev cob qhia kawm kom paub, thiab muaj kev kho kom txhob mob siab. Lub sij hawm teev rau ib qho ncauj lus twg thiab cov npe ntawm cov neeg tuaj hais lus yuav muab qhauj tawm tias thaum lawv tau lees lus tias yuav tuaj koom.

Sau Npe

Thov cuv npe rau ntawm qhov https://www.eventbrite.com/e/376502167117 kom peb thiaj li xav tau cov links tuaj rau koj thaum sib tham saum huab cua ntawm lub koom txoos Summit thiab kom thiaj li paub tias koj yeej nkag tau tuaj koom. Thaum koj cuv npe, peb yuav xa ib qho link tuaj sim rau cov cuab yeej technology seb puas ua huaj lwm (hnuv vas thib Tseem Tsis Tau Paub) rau ib tug neeg twg es xav kom swm cov kev sib tham saum huab cua ua ntej pib qhov koom txoos Summit.

Kom Paub Ntxiv Txog Kev Nkag Siv Kom Tau

Cov teev npe hauv qab no yog cov khoom es tam sim no peb twb muaj kom neeg siv tau lawm. Thov qhia peb paub seb yam twg yog yam es koj xav tau es tseem tsis tau muaj teev rau nov thiab peb yuav ua kom tau zoo li zoo tau kom tau raws li siab xav los yog tiv tauj koj yog tias peb muaj lus nug dabtsi.

 • Cov cuab yeej technology: Rau cov neeg es tuaj koom saum huab cua, peb siv Zoom rau lub koom txoos nov. Tag nrho cov kev sib tham hauv Zoom yuav muaj txoj hauv kev kom hu xov tooj tau tuaj yog tias siv lub xov tooj hu es zoo rau koj dua. Tag nrho cov kev sib tham rau pawg neeg coob coob es siv Zoom yuav muaj cov ntawv sau hauv qab thaum neeg hais lus tam sim ntawd. Peb kuj yuav siv Slack rau cov neeg tuaj koom kom lawv sib tham tau; qhov link nov muaj cov ntaub ntawv qhia seb koj siv puas tau qhov Slack nrog koj qhov screen readers. Yuav muaj cov neeg ua hauj lwm IT pab txhawb rau lub koom txoos Summit no es yog siv qhov chaw sau ntawv ntawm Slack thiab Zoom.

 • Tshuaj tsw qab: peb xav nug kom txhua tus tuaj koom kom lawv pab ua kom lub koom txoos Summit nov tsis txhob tsw qab heev heev. Yog tias koj tuaj koom tim ntsej tim muaj, thov tsis txhob txuag tshuaj tsw qab los yog lwm yam tshuaj tsw qab tuaj rau lub koom txoos nov.

 • Tsheb thauj mus los: Lub koom txaus Summit nov tsheb npav yeej tuaj tau. Peb mam li qhia txog kev nres tsheb thiab qhov chaw tsheb npav thaum peb paub tseeb lawm.

 • Muaj chaw rau cov neeg zaum laub nkag tau: Peb yuav ua lub khoom txoos Summit rau qhov chaw kom cov neeg zaum laub nkag kom tau. Peb yuav qhia ntxiv txog qhov cov neeg zaum laub nkag tau thaum peb paub qhov tseeb lawm.

 • Cov chav es nyob ntsiag to: Peb yeej npaj kom muaj ib chav es nyob ntsiag to thaum muaj lub koom txoos nov.

 • Rooj zaum: Muaj ntau hom rooj zaum sib txawv rau ib hoob dhau ib hoob. Yog tias muaj tej hom rooj zaum twg es koj xav tau, thov qhia peb paub.

 • Zaub mov noj: Peb tseem paub tsis tau tseeb tias hom zaub mov twg es lub chaw xa zaub mov tuaj thiaj li ua tau, tabsis peb yeej npaj kom muaj cov zaub mov rau cov neeg es noj zaub nkaus xwb, cov neeg tsis noj nqaij los ntawm cov tsiaj (vegan), cov neeeg tsis noj nqaij npua (halal/kosher-style), thiab cov neeg es tsis noj mov (gluten-free). Yog tias koj muaj kev txwv txog koj kev noj mov es peb yuav pab tsis tau, peb mam li hu kiag ncaj qha rau koj es mam qhia rau koj paub.

 • Qhia kom paub ntxiv txog kev nkag siv kom tau:
  • Peb yuav muaj cov neeg ua hauj lwm pub dawb es yog cov los coj (Access Lead) qhia kom paub nkag mus koom thaum lub caij muaj lub koom txoos Summit thaum muaj tej yam tshwm sim es xav tau kev pab.
  • Peb kuj muaj cov neeg ua hauj lwm pab dawb txhawb rau lub hlwb kev xav hu ua Psychological First Aid training, nrog rau lwm qhov kev qhuas lis fais, pab txhawb rau cov neeg tuaj khoom thaum muaj kev nyuaj siab thiab muaj kev cov nyom thaum tuaj koom lub koom txoos nov yog tias lawv xav tau kev pab. Lawv yuav khoom pab nyob rau qhov kev sib tham hauv huab cua es yog Slack thiab Zoom. Cov neeg pab thaum tuaj koom tim ntsej tim muag yuav muaj pab kom qhia kom paub mus rau qhov twg.
  • Kuj muaj tej qho chaw los kho tej tus neeg twg lub siab (healing justice) li ob peb xuab moo thaum tuaj koom lub koom txoos Summit es tau txias kov zuaj ib ce, siv phaib saib hmoov, thiab lwm yam kev pab txhawb.
  • Peb lub hom phiaj yog ua lub koom txoos Summit nov rau thaj chaw es muaj cov hoob nab kom poj niam txiv neej los siv tau, nrog rau lwm cov hoob nab es cais rau poj niam thiab txiv neej siv. Peb mam li qhia ntxiv txog cov hoob nab chav dej thaum peb paub meej lawm.