Go to: Winter Parking Basics (English)

Cô Baûn veà Ñaäu Xe Muøa Ñoâng

Minneapolis coù caùc saéc leänh höôùng daãn vieäc ñaäu xe treân ñöôøng phoá vaøo muøa ñoâng ñeå cho nhoùm caøo tuyeát coù theå doïn saïch tuyeát ra khoûi caùc ñöôøng trong thaønh phoá. Nhöõng saéc leänh naøy höôùng daãn vieäc ñaäu xe treân ñöôøng phoá trong ñieàu kieän:

Caùc quy ñònh phaùc thaûo theo saéc leänh naøy cung caáp moät heä thoáng dôøi choã ñaäu xe ñeå nhoùm caøo tuyeát coù theå doïn saïch nguyeân beà ngang ñöôøng, keå caû laøn xe ñaäu. Ñieàu naøy giuùp hoát tuyeát saïch seõ ñeå caùc phöông tieän giao thoâng, ñaëc bieät laø xe caáp cöùu, coù theå di chuyeån deã daøng trong suoát muøa ñoâng.

Quyù vò caàn hieåu roõ vaø tuaân theo quy ñònh

Ñeå giuùp caøo tuyeát treân ñöôøng deã daøng, cö daân vaø khaùch vaõng lai ñaäu xe treân ñöôøng phoá Minneapolis neân löu yù ñeán thôøi tieát vaø bieát caùc quy ñònh ñaäu xe vaøo muøa ñoâng. Neân theo doõi tin töùc trong muøa tuyeát rôi (nhieàu nhaát töø thaùng Möôøi Moät ñeán thaùng Tö) ñeå bieát khi naøo thi haønh caùc quy ñònh naøy.

Nen nh rang, ngi dan en Minneapolis tham vieng, mua sam hoac giai tr khong quen vi cac quy nh nay. Quy v co the giup bang cach bao cho khach mi, khach hang va nhan vien cua mnh ve Thong Bao Tuyet Khan Cap tai Minneapolis va winter parking rules khaùc

Nguy cô bò phaït vaø giam xe

Nhng ai khong tuan theo Thong Bao Tuyet Khan Cap hoac quy ñònh ñaäu xe vaøo muøa ñoâng khaùc coù theå bò phaït ñaäu xe vaø bò giam xe vaøo Minneapolis Impound Lot.

Caùc tình traïng veà ñaäu xe muøa ñoâng caàn chuù yù

Laøm sao bieát ñöôïc khi naøo aùp duïng caùc quy ñònh naøy? Baát cöù luùc naøo döï baùo coù tuyeát rôi nhieàu, ñaëc bieät laø khi trôøi baét ñaàu coù tuyeát, quyù vò coù theå thöïc hieän caùc böôùc sau ñeå xem coù aùp duïng quy ñònh naøo khoâng.

Goïi Ñöôøng Daây Noùng 24 Giôø: (612) 348-7669; TTY (612) 673-2157

Kieåm tra ñieän thö

Quy v co the ghi danh dch vu E-Mail Snow Alert cuûa thaønh phoá ñeå nhaän ñöôïc thoâng baùo khi coù Thoâng Baùo Tuyeát Khaån Caáp hoaëc quy ñònh khaùc veà ñaäu xe muøa ñoâng ñöôïc aùp duïng. Naêm nay, quyù vò coù theå theâm moät dòch vuï cho thieát bò di ñoäng (nhö laø ñieän thoaïi di ñoäng vaø maùy trôï taù PDA (Personal Digital Assistant), ñeå nhaän tin nhaén ngaén khi coù Thoâng Baùo Tuyeát Khaån Caáp

Vieng trang nha cua Thanh Pho ( MinneapolisMN.gov)

Vaën Truyeàn Hình Caùp Thaønh Phoá caùc ñaøi 14, 79 hoaëc nghe ñaøi KBEM-FM (88.5 MHz)

Ngay khi co Thong Bao Tuyet Khan Cap, thanh pho se cap nhat ng day khan 348-SNOW, mang li va cac ai Truyen Hnh Cap 14 & 79, gi e-mail alert ñeán ngöôøi thueâ bao, vaø thoâng baùo treân taát caû boán ñaøi truyeàn hình chaùnh vaø ñòa phöông, 11 ñaøi radio vaø ba tôø baùo lôùn.

Last updated Mar 8, 2012

QUICK LINKS

Home

Contact us

Email updates

Find a service

About this site

For employees

Accessibility:
For reasonable accommodations or alternative formats, contact 311.
People who are deaf or hard of hearing can use a relay service to call 311 at 612-673-3000.
TTY users can call 612-263-6850.

Para asistencia 612-673-2700, Yog xav tau kev pab, hu 612-637-2800, Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500. 

Minneapolis 311       ©1997-2020 City of Minneapolis, MN

CONNECT

311 call center

311 TTY relay service

City of Minneapolis Facebook City of Minneapolis Twitter City of Minneapolis YouTube ChaNNEL Minneapolis 311 Watch Minneapolis City Council TV City of Minneapolis LinkedIn

Minneapolis, City of Lakes logo