Sharciyada Meelaha Gawaarida La Dhigto ee Xilliga Gurmadka barafk

Si Dhaqso ah u Riix: Maalinta 1aad | Maalinta 2aad | Maalinta 3aad

Maalinta 1aad - 9ka fiidnimo ilaa 8da subaxnimo (habeen-gudihiis)

Gawaarida waxaad dhigataan labada dhan ee waddooyinka ku qoran waddooyinka aan-ahayn Gurmadka Barafka (Kuwani MA LAHA calaamada casaanka ah ee Snow Emergency Route)..

Gurmadka Barafka waxaa lagu dhawaaqi doonaa waqti aan ka badaneyn 6da galabnimo ee maalinta loo qabto. Saacaddu marka ay tahay 9ka fiidnimo ee maalintaasi, Sharciyada meelaha gawaarida la dhigto ee xilliga Gurmadka Barafka waa bilaabanyaan

Gawaarida ha dhiganina dhinacyada waddooyinka leh calaamada casaanka: Snow Emergency Route. Gawaarida barafka xaaqa waddooyinka ayaa marka hore nadiifin doonaan.*

Gawaarida waxaad dhigataan labada dhan ee waddooyinka ku qoran waddooyinka aan-ahayn Gurmadka Barafka

*Ka dib marka wadada si buuxda loo xaaqay ilaa meesha dadka ku socdaan (maarshibiyeedaha), gawaarida si xor ah u dhigata, xitaa haddii sharciyada meelaha gawaarida la dhigto ee xilliga Gurmadka Barafka ay weli socdaan. Si buuxda ayaa barafka loo xaaqay macnaheedu waxa weye in wadada si dhamaystiran loo nadiifiyey barafkana laga xaaqay ilaa maarshibiyeediga. Baraf xaaqidda waxaa laga yaabaa in ay soo noqoto mar wax ka badan, sidaas awgeed waxaad hubisaa in si buuxda barafka loo xaaqay ilaa maarshibiyeediga ka hor inta aadan dhiganin gawaarida.

Waa maxay Wadada Gurmadka Barafka? 

Maalinta 2aad - 8da subaxnimo ilaa 8da fiidnimo

Saacaddu marka ay tahay 8da subaxnimo, Maalinta 2 sharciyada meelaha gawaarida la dhigto ayaa bilaabanaya:

Ha dhiganina gawaarida dhanka DHABANKA ee waddooyinka aan-ahayn Gurmadka Barafka. (Tusaale: guriga lambarka cinwaankiisu yahay: 1356 Maple ama 2512 17th Ave.)

Ha dhiganina gawaarida dhinacyada waddooyinka gawaarida la dhigto (bargooyada*)

Gawaarida waxaad dhigataan dhanka kisiga ee waddooyinka aan-ahayn Wadada Gurmadka Barafka (tusaale: guriga lambarka cinwaankiisu yahay: 1359 Maple ama 2513 17th Ave.)

Gawaarida waxaad dhigataan dhinacyada waddooyinka leh calaamada casaanka: Snow Emergency Route.

Ha dhiganina gawaarida dhanka DHABANKA ee waddooyinka aan-ahayn Gurmadka Barafka.
Ha dhiganina gawaarida dhinacyada waddooyinka gawaarida la dhigto (bargooyada*)

*Ka dib marka wadada si buuxda loo xaaqay ilaa meesha dadka ku socdaan (maarshibiyeedaha), gawaarida si xor ah u dhigata, xitaa haddii sharciyada meelaha gawaarida la dhigto ee xilliga Gurmadka Barafka ay weli socdaan. Si buuxda ayaa barafka loo xaaqay macnaheedu waxa weye in wadada si dhamaystiran loo nadiifiyey barafkana laga xaaqay ilaa maarshibiyeediga. Baraf xaaqidda waxaa laga yaabaa in ay soo noqoto mar wax ka badan, sidaas awgeed waxaad hubisaa in si buuxda barafka loo xaaqay ilaa maarshibiyeediga ka hor inta aadan dhiganin gawaarida.

Waa maxay KISI iyo DHABAN macnaheedu?

Waa maxay waddooyinka gawaarida la dhigto (baargooyada)? 

Maalinta 3aad - 8da subaxnimo ilaa 8da fiidnimo

Saacaddu marka ay tahay 8da subaxnimo, Maalinta 3 sharciyada meelaha gawaarida la dhigto ayaa bilaabanaya:

Ha dhiganina gawaarida dhanka kisiga waddooyinka aan-ahayn Wadada Gurmadka Barafka (tusaale: guriga lambarka cinwaankiisu yahay: 1359 Maple ama 2513 17th Ave.*

Gawaarida waxaad dhigataan dhanka dhabanka waddooyinka aan-ahayn Wadada Gurmadka Barafka (Tusaale: guriga lambarka cinwaankiisu yahay: 1356 Maple ama 2512 17th Ave.)

Gawaarida waxaad dhigataan dhanka waddooyinka leh calaamada casaanka: Snow Emergency Route iyo waxaad dhigan kartaan gawaarida waddooyinka baargooyada.

Ha dhiganina gawaarida dhanka kisiga waddooyinka aan-ahayn Wadada Gurmadka Barafka

*Ka dib marka wadada si buuxda loo xaaqay ilaa meesha dadka ku socdaan (maarshibiyeedaha), gawaarida si xor ah u dhigata, xitaa haddii sharciyada meelaha gawaarida la dhigto ee xilliga Gurmadka Barafka ay weli socdaan. Si buuxda ayaa barafka loo xaaqay macnaheedu waxa weye in wadada si dhamaystiran loo nadiifiyey barafkana laga xaaqay ilaa maarshibiyeediga. Baraf xaaqidda waxaa laga yaabaa in ay soo noqoto mar wax ka badan, sidaas awgeed waxaad hubisaa in si buuxda barafka loo xaaqay ilaa maarshibiyeediga ka hor inta aadan dhiganin gawaarida.

Last updated Dec 22, 2020

QUICK LINKS

Home

Contact us

Email updates

Find a service

About this site

For employees

Accessibility:
For reasonable accommodations or alternative formats, contact 311.
People who are deaf or hard of hearing can use a relay service to call 311 at 612-673-3000.
TTY users can call 612-263-6850.

Para asistencia 612-673-2700, Yog xav tau kev pab, hu 612-637-2800, Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500. 

Public Works  ©1997-2021 City of Minneapolis, MN

CONNECT

311 call center

311 TTY relay service

City of Minneapolis Facebook City of Minneapolis Twitter City of Minneapolis YouTube ChaNNEL Minneapolis 311 Watch Minneapolis City Council TV City of Minneapolis LinkedIn

Minneapolis, City of Lakes logo