Birmadka Barafka

Waa maxay jidka Birmadka Barafka?

Qariidada Birmadka Barafka Snow Emergency Map (pdf)

Jidadka Birmadka Barafka laba siyaaboo ayey u calaameysanyihiin:

Calaamadaha GUDUUDKA ee Birmadka Barafka

Calaamadaha BULUGA waa magacyada jidadka.

Jidadka aan AHAYN kuwa Birmadka Barafka waxey leeyihiin calaamado cagaaran ama maariin.

Last updated Sep 27, 2011

QUICK LINKS

Home

Contact us

Email updates

Find a service

About this site

For employees

Accessibility:
For reasonable accommodations or alternative formats, contact 311.
People who are deaf or hard of hearing can use a relay service to call 311 at 612-673-3000.
TTY users can call 612-263-6850.

Para asistencia 612-673-2700, Yog xav tau kev pab, hu 612-637-2800, Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500. 

Minneapolis 311       ©1997-2020 City of Minneapolis, MN

CONNECT

311 call center

311 TTY relay service

City of Minneapolis Facebook City of Minneapolis Twitter City of Minneapolis YouTube ChaNNEL Minneapolis 311 Watch Minneapolis City Council TV City of Minneapolis LinkedIn

Minneapolis, City of Lakes logo