Birmadka Barafka

Waa maxay parkway?

Hoos riix si aad ku eegtid qariiidada jidadka oo lagu soo rogayo iney yihiin maalinta labaad ee Birmadka Barafka ay yihiin "Parkways".

Parkway Map (pdf)

Tusmo: kani waa dukumenti ah PDF. Kaddib marka aad furtid, zoomka isticmaal (spyglass tool) si aad aqbaar uga heshid jidadka qaaska ah.

Liiska Qariidada Parkway

Haddii aad wax su’aal ah ka qabtid jid gaar ah, fadlan soo wac howlaha guud, qaybta jidadka (Public Works, Street Department) (612) 673-5720.

Last updated Sep 27, 2011

QUICK LINKS

Home

Contact us

Email updates

Find a service

About this site

For employees

Accessibility:
For reasonable accommodations or alternative formats, contact 311.
People who are deaf or hard of hearing can use a relay service to call 311 at 612-673-3000.
TTY users can call 612-263-6850.

Para asistencia 612-673-2700, Yog xav tau kev pab, hu 612-637-2800, Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500. 

Minneapolis 311       ©1997-2020 City of Minneapolis, MN

CONNECT

311 call center

311 TTY relay service

City of Minneapolis Facebook City of Minneapolis Twitter City of Minneapolis YouTube ChaNNEL Minneapolis 311 Watch Minneapolis City Council TV City of Minneapolis LinkedIn

Minneapolis, City of Lakes logo