Kev Cai Nres Tsheb Thaum Muaj Kev Kub Ntxhov Thaum Te Los (Snow Emergency Parking Rules)

Hnias Rau/Quick Click to: Hnub Thib 1 | Hnub Thib 2 | Hnub Thib 3

Hnub Thib 1 - 9 a.m. to 8 p.m. (tag ib hmo)

Tsis pub nres tsheb rau sab kev twg li ntawm txoj kev uas muaj daim paib liab: Snow Emergency Route. Lub tsheb thob tes yuav thob cov kev no ua ntej.*.

Kev tshaj tawm txog Kev Kub Ntxhov thaum Te Los yuav tshaj tawm ua ntej 6 teev tsaus ntuj, tsis hais nyob hnub twg. Thaum 9 teev tsaus ntuj hnub ntawd, yuav pib siv txoj cai Kev Kub Ntxhov Thaum Te Los.

Nres tsheb tau rau txoj kev uas tsis yog txoj uas Muaj Kev Kub Ntxhov Thaum Te Los (cov kev no TSIS MUAJ daim paib liab: Snow Emergency Route.

Tsis pub nres tsheb rau sab kev twg li ntawm txoj kev uas muaj daim paib liab: Snow Emergency Route.

*Tomqab thob tag rau tim ntug kev lawm, koj nres tsheb tau, txawm tias txoj cai Kev Thob Dau Ceev tseem tsis tau tag sijhawm . 'Thob tag lawm' txhais tias cov dau ntawm txoj kev twb thob tag rau tim ntug kev lawm. Tej zaum lub tsheb thob dau yuav thob ntau tshaj li ib zaug, yog li nthawm cia kom cov dau thob tag rau tim ntug koj li mam nres tsheb tau.

Kev Snow Emergency Route Yog Dabtsis? 

Hnub Thib 2 - 8 a.m. to 8 p.m.

Thaum 8 teev sawv ntxhov. Kev cai nres tsheb pib rau Hnub 2.

Tsis Pub nres rau sab KHUB ntawm txoj kev tsis yog txoj kev uas muaj Kev Kub Ntxhov Thaum Te Los (pivxam: lub tsev chaw nyob nabnpawb: 1356 Maple lossis 2512 17th Ave.)

Tsis Pub nres sab kev twg li ntawm txoj kev parkways. *

Nres tsheb rau sab khib ntawm txoj kev tsis yog txoj kev uas muaj Kev Kub Ntxhov ThaumTe Los (pivxam: lub tsev chaw nyob nabnpawb: 1359 Maple lossis 2513 17th Ave.)

Nres sab kev twg los tau nyob rau txoj kev muaj daim paib liab: Snow Emergency Route.

Tsis Pub nres rau sab KHUB ntawm txoj kev tsis yog txoj kev uas muaj Kev Kub Ntxhov Thaum Te Los

*Tomqab thob tag rau tim ntug kev lawm, koj nres tsheb tau, txawm tias txoj cai Kev Thob Dau Ceev tseem tsis tau tag sijhawm . 'Thob tag lawm' txhais tias cov dau ntawm txoj kev twb thob tag rau tim ntug kev lawm. Tej zaum lub tsheb thob dau yuav thob ntau tshaj li ib zaug, yog li nthawm cia kom cov dau thob tag rau tim ntug koj li mam nres tsheb tau.

Qhov tias KHIB thiab KHUB no txhais li cas?

Parkway yog kev dabtsis? (Xyuas Daim Map)

Hnub Thib 3 - 8 a.m. to 8 p.m.

Thaum 8 teev sawv ntxhuv. Kev cai nres tsheb pib rau Hnub 3.

Tsis pub nres rau sab khib ntawm txoj kev tsis yog Txoj Kev Yuav Thob Dau Ceev (pivsam: lub tsev chaw nyob nabnpawb: 1359 Maple lossis 2513 17th Ave.)*

Nres tsheb rau sab khub ntawm txoj kev tsis yog txoj kev uas muaj Kev Kub Ntxhov Thaum Te Los (pivxam: lub tsev chaw nyob nabnpawb: 1356 Maple lossis 2512 17th Ave.)

Nres sab kev twg los tau nyob rau txoj kev muaj daim paib liab: Snow Emergency Route thiab koj nres tau rau txoj kev parkways.

Tsis pub nres rau sab khib ntawm txoj kev tsis yog Txoj Kev Yuav Thob Dau Ceev

*Tomqab thob tag rau tim ntug kev lawm, koj nres tsheb tau, txawm tias txoj cai Kev Thob Dau Ceev tseem tsis tau tag sijhawm . 'Thob tag lawm' txhais tias cov dau ntawm txoj kev twb thob tag rau tim ntug kev lawm. Tej zaum lub tsheb thob dau yuav thob ntau tshaj li ib zaug, yog li nthawm cia kom cov dau thob tag rau tim ntug koj li mam nres tsheb tau. 

 

Last updated Dec 22, 2020

QUICK LINKS

Home

Contact us

Email updates

Find a service

About this site

For employees

Accessibility:
For reasonable accommodations or alternative formats, contact 311.
People who are deaf or hard of hearing can use a relay service to call 311 at 612-673-3000.
TTY users can call 612-263-6850.

Para asistencia 612-673-2700, Yog xav tau kev pab, hu 612-637-2800, Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500. 

Minneapolis 311       ©1997-2021 City of Minneapolis, MN

CONNECT

311 call center

311 TTY relay service

City of Minneapolis Facebook City of Minneapolis Twitter City of Minneapolis YouTube ChaNNEL Minneapolis 311 Watch Minneapolis City Council TV City of Minneapolis LinkedIn

Minneapolis, City of Lakes logo