Lus Nug Txog Thaum Te Los Hlob Heev

Lub caij twg thiaj tso xov tias muaj daus los hlob heev?

Sij hawm, kub ceev, ntev li cas, thiab pom tias te yuav los zoo li cas yog kev yuav pab rau txoj kev txiav txim. Tiam sis, yog lub Zos tsis tau tso xov hais tias yog muaj Te Los Hlob Heev ua ntej 6 teev tsaus ntuj ntawm ib hnub twg, cov pej xeem tsis tas yuav hu rau Minneapolis 311 mus nug los yog pheej hu tus xov tooj kub ceev mus hmloog seb puas tso xov los yog xyuas xov xwm rau hnub ntawd. Lub Zos Minneapolis yuav tsis tso xov txog Te Los Hlob Heev tom qab 6 teev tsaus ntuj.

Txawm hais tias tsis tau txiav txim tso xov txog daus los hlob heev ua ntej 6 teev tsaus ntuj los Minneapolis Chaw Kaus Kev cov neeg ua hauj lwm yuav tsum kaus daus tawm ntawm cov kev hmo ntawv tab sis kev tso xov txog Daus Los Hlob Heev yuav muab ncua tseg hnub ntawm vim hais tias tsis muaj sib hawm txaus hu mus qhia cov pej xeem kom lawv npaj tau lawv tus kheej. Yuav tsum xyuas hnub tom qab seb puas muaj lus tso xov qhia tias muaj Daus Los Hlob Heev vim tias los daus tsis tu.

Xyuas Snow Emergencies

Last updated Apr 6, 2012

QUICK LINKS

Home

Contact us

Email updates

Find a service

About this site

For employees

Accessibility:
For reasonable accommodations or alternative formats, contact 311.
People who are deaf or hard of hearing can use a relay service to call 311 at 612-673-3000.
TTY users can call 612-263-6850.

Para asistencia 612-673-2700, Yog xav tau kev pab, hu 612-637-2800, Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500. 

Minneapolis 311       ©1997-2020 City of Minneapolis, MN

CONNECT

311 call center

311 TTY relay service

City of Minneapolis Facebook City of Minneapolis Twitter City of Minneapolis YouTube ChaNNEL Minneapolis 311 Watch Minneapolis City Council TV City of Minneapolis LinkedIn

Minneapolis, City of Lakes logo