Lus Nug Txog Thaum Te Los Hlob Heev

Te Los Hlob Heev yog dab tsi?

Thaum twg muaj te los ntau heev, lub zos Minneapolis yuav tso xov tias yog muaj Te Los Hlob Heev lawm ces yuav tau kaus tawm cov te ntawm tej kev thiab kab nres tsheb kom cov te txhob tsub siab zus. Cov kev cai nres tsheb thaum muaj Te Los Hlob Heev yog txwv kom cov neeg kaus te kaus tau cov kev huv si. Kom kaus tau huv si, cov kev yuav tsum tsis muaj tsheb nres.Yog muaj te hlob lawm kev tso xov yuav tsi pub lig tshaj li 6 teev tsaus ntuj kom cov pej xeem muaj sij hawm mus tshem lawv cov tsheb ntawm cov kev kom zoo kaus te.

Kom paub meej ntxiv xyuas:

Snow Emergencies

Snow Emergency Parking Rules

Last updated Apr 6, 2012

QUICK LINKS

Home

Contact us

Email updates

Find a service

About this site

For employees

Accessibility:
For reasonable accommodations or alternative formats, contact 311.
People who are deaf or hard of hearing can use a relay service to call 311 at 612-673-3000.
TTY users can call 612-263-6850.

Para asistencia 612-673-2700, Yog xav tau kev pab, hu 612-637-2800, Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500. 

Minneapolis 311       ©1997-2020 City of Minneapolis, MN

CONNECT

311 call center

311 TTY relay service

City of Minneapolis Facebook City of Minneapolis Twitter City of Minneapolis YouTube ChaNNEL Minneapolis 311 Watch Minneapolis City Council TV City of Minneapolis LinkedIn

Minneapolis, City of Lakes logo