Kev Cai Kaus Daus

Tsis txhob kaus daus rau hauv cov kev tsheb

Txhaum txoj cai yog kaus daus mus rau hauv cov kev tsheb thiab kev qab vaj tsib thaug.

Kaus ncig lub toob khib nyiab thiab toob rau khoom ua dua tshiab

Yog koj tsis kaus ncig koj lub toob khib nyiab thiab toob rau khoom ua dua tshiab, lus Zos yuav tuaj kaus daus rau koj tab sis tom qab ntawv, yuav tsub nqi rau koj them. Xav paub meej tshaj nos, mus xyuas Solid Waste & Recycling qhov website (website khib nyiab thiab khoom ua dua tshiab).

Kaus cov kev taug ko taw huv si tom qab los ib kob daus tag

Tom qab los ib kob daus tag, yuav tsum kaus cov daus thiab nab kuab ntawm cov kev kom tsis pub dhau:

Xav hu qhia txog cov kev taug ko taw ua tsis tau kaus?

Hu rau Minneapolis 311 los yog (612) 673-3000 yog xav qhia txog ib txoj kev taug ko taw twg ua tsis tau kaus daus.

Xav tau kev pab kaus txoj kev taug ko taw?

Muaj tej pab neeg hauv zej zog tuaj kaus daus rau cov neeg laus thiab cov neeg xiam tes siam taw tab sis yuav tau them ib qhov nqi. Xav tau pab neeg nos cov npe nos ces hu rau (612) 673-3004.

Xav tau hmoov zeb nphoos rau cov kev taug ko taw?

Muaj hmoov zeb rau kev taug ko taw pub dawb rau neeg zej zog.

Kev Kaus Daus (Shoveling Snow, Hmong)

Thaum daus lo, koj yuav tsum kaus txoj kev taug ko taw ntawm koj lub tsev. Yog xav paub ntxiv, sais nroog Minneapolis cov tshooj xov xwm hu, "Koj pos paub"...

Last updated Feb 21, 2013

QUICK LINKS

Home

Contact us

Email updates

Find a service

About this site

For employees

Accessibility:
For reasonable accommodations or alternative formats, contact 311.
People who are deaf or hard of hearing can use a relay service to call 311 at 612-673-3000.
TTY users can call 612-263-6850.

Para asistencia 612-673-2700, Yog xav tau kev pab, hu 612-637-2800, Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500. 

Minneapolis 311       ©1997-2020 City of Minneapolis, MN

CONNECT

311 call center

311 TTY relay service

City of Minneapolis Facebook City of Minneapolis Twitter City of Minneapolis YouTube ChaNNEL Minneapolis 311 Watch Minneapolis City Council TV City of Minneapolis LinkedIn

Minneapolis, City of Lakes logo