Lus Nug Txog Thaum Te Los Hlob Heev

Kuv yuav ua li cas nrhiav tau cov kev cim lej khib los yog khub?

Saib cov lej cim tsev

Txoj kev yooj yim tshaj plaws kom paub tias yog sab kev khib-los yog-khub yog xyuas cov lej cim cov tsev ntawm ntug kev.

Yog cov lej cim lub tsev muaj tus lej khub kawg (0, 2,4, 6,8) ces lub tsev ntawm nyob rau sab kev KHUB. ( Piv txwv: tus lej cim lub tsev: 1356 Maple los yog 2512 17 th Ave.)

Yog cov lej cim lub tsev muaj tus lej khib kawg (1, 3, 5, 7, 9), ces lub tsev ntawm nyob rau sab kev KHIB ( piv txwv: tus lej cim lub tsev: 1359 Maple los yog 2513 17 th Ave.).

Ua li cas yog tsis muaj lej cim tsev?

Yog tias tsis muaj tsev ntawm sab kev, txoj kev yuav paub sab khib los yog sab khub yuav nyuab heev.

Peb lub tswv yim zoo tshaj rau koj ces yog nug cov neeg nyob ib cheeb tsam los yog cov chaw ua hauj lwm seb tus lej cim lawv lub tsev yog dab tsi ua ntej koj nres lub tsheb. Yog koj muaj lus nug txog ib txoj kev twg, thov hu rau Minneapolis 311 los yog (612) 673-3000 (Yog tsis hu hauv Minneapolis tuaj)

Last updated Sep 27, 2011

QUICK LINKS

Home

Contact us

Email updates

Find a service

About this site

For employees

Accessibility:
For reasonable accommodations or alternative formats, contact 311.
People who are deaf or hard of hearing can use a relay service to call 311 at 612-673-3000.
TTY users can call 612-263-6850.

Para asistencia 612-673-2700, Yog xav tau kev pab, hu 612-637-2800, Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500. 

Minneapolis 311       ©1997-2020 City of Minneapolis, MN

CONNECT

311 call center

311 TTY relay service

City of Minneapolis Facebook City of Minneapolis Twitter City of Minneapolis YouTube ChaNNEL Minneapolis 311 Watch Minneapolis City Council TV City of Minneapolis LinkedIn

Minneapolis, City of Lakes logo