Lus Nug Txog Thaum Te Los Hlob Heev

Kuv yuav ua li cas yog kuv lub tsheb raug cab lawm?

Yog koj lub tsheb raug cab vim koj nres tshaum Minneapolis cov kev cai nres tsheb rau lub sij hawm muaj Te Hlov Ntxhov, yuav cab koj lub tsheb mus rau lub chaw cab tsheb Minneapolis Impount Lot. Lub Minneapolis Impound Lot

Koj yuav raug them daim pib nres tsheb txhaum cai thiab qhov nqi cab tsheb, thiab qhov nqi koj lub tsheb tau nres rau pem Impound Lot lub sib hawm thaum koj tsis tau tuaj coj lub tsheb. Koj hu tau 311 los sis (612)673-3000 (Yog tias tsis hu hauv Minneapolis tuaj) yog xav paub txog seb koj lub tsheb puas nyob rau pem Minneapolis Impound Lot thiab xav hnug txog cov nqi cab thiab nqi rau lub sib hawm nres tsheb cia. Koj yuav tsum tau nqa ntawv xws li ntawv qhia tseeb tias koj yog tus tswv thiab ntaub ntawv cim koj tus kheej thiaj txhiv tau koj lub tsheb tawm.

Xyuas Minneapolis Impound Lot Web

Last updated Sep 27, 2011

QUICK LINKS

Home

Contact us

Email updates

Find a service

About this site

For employees

Accessibility:
For reasonable accommodations or alternative formats, contact 311.
People who are deaf or hard of hearing can use a relay service to call 311 at 612-673-3000.
TTY users can call 612-263-6850.

Para asistencia 612-673-2700, Yog xav tau kev pab, hu 612-637-2800, Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500. 

Minneapolis 311       ©1997-2020 City of Minneapolis, MN

CONNECT

311 call center

311 TTY relay service

City of Minneapolis Facebook City of Minneapolis Twitter City of Minneapolis YouTube ChaNNEL Minneapolis 311 Watch Minneapolis City Council TV City of Minneapolis LinkedIn

Minneapolis, City of Lakes logo