Lus Nug Txog Thaum Te Los Hlob Heev

Kuv yuav ua li cas paub tias thaum twg yog thaum muaj Te Los Hlob Heev?

Cov tib neeg uas nyob, ua hauj lwm los yog taug cov kev hauv Minneapolis yuav tsum ras txog cov huab cua thiab paub txog "tej kev cov cai" thaum lub caij ntuj no. Yog los te nraum zoov-los yog muaj tej ntau heev nraum zoov-nco ntsoov xyuas seb Minneapolis puas tau tso xov tias muaj Te Los Hlob Heev ntawm Snow Emergency Parking Rules

Xyuas Snow Emergencies

Last updated Apr 6, 2012

QUICK LINKS

Home

Contact us

Email updates

Find a service

About this site

For employees

Accessibility:
For reasonable accommodations or alternative formats, contact 311.
People who are deaf or hard of hearing can use a relay service to call 311 at 612-673-3000.
TTY users can call 612-263-6850.

Para asistencia 612-673-2700, Yog xav tau kev pab, hu 612-637-2800, Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500. 

Minneapolis 311       ©1997-2020 City of Minneapolis, MN

CONNECT

311 call center

311 TTY relay service

City of Minneapolis Facebook City of Minneapolis Twitter City of Minneapolis YouTube ChaNNEL Minneapolis 311 Watch Minneapolis City Council TV City of Minneapolis LinkedIn

Minneapolis, City of Lakes logo