Lus Nug Txog Thaum Te Los Hlob Heev

"Kaus kev huv si" yog txhais li cas?

"Kaus kev huv si" txhais tau hais tias yog lub Zos cov neeg ua hauj lwm kaus tag nrho tej sab ntug kev tib si tsis pub nres tsheb thaum muaj Te Los Hlob Heev.

Teg dejnum yog raws li no.

Cov neeg ua hauj lwm kaus kev rau lub SIJ HAWM los te hlob heev thiab tej zaum yuav kaus COV KEV TSAV TSHEB ntawm koj txoj kev UA NTEJ muaj Te Los Hlob Heev.

Koj yuav tsum tau ua raws li cov kev cai nres tsheb txhua hnub los yog ua raws tej kauj ruam uas tsim nyog thaum muaj Te Los Hlob Heev.

Thaum twg cov tsheb kaus te tig rov los kaus DUA thiab kaus kom cov sab kev huv si, yuav tsis pub tsheb nres kom tom qab kaus te tag thiaj rov nres tau tsheb. Thov pab kom cov neeg kaus te kaus tau mus zuj zus. Tej thaum cov neeg kaus te yuav rov los kaus ua zaum ob kom kaus tau cov te huv si tawm hauv txoj kev.

Piv txwv, hnub thib ob tom qab kaus te huv si hauv txoj kev, tej zaum koj rov nres tau tsheb rau sab kev uas cov lej cim tsev yog cov lej KHUB ntawm koj cheeb tsam ( Piv txwv: lub tsev lej cim: 135 6 Maple los yog 251 2 17th Ave.) los yog SAB TWG LOS NRES TAU ntawm cov kev Parkway.

Last updated Sep 27, 2011

QUICK LINKS

Home

Contact us

Email updates

Find a service

About this site

For employees

Accessibility:
For reasonable accommodations or alternative formats, contact 311.
People who are deaf or hard of hearing can use a relay service to call 311 at 612-673-3000.
TTY users can call 612-263-6850.

Para asistencia 612-673-2700, Yog xav tau kev pab, hu 612-637-2800, Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500. 

Minneapolis 311       ©1997-2020 City of Minneapolis, MN

CONNECT

311 call center

311 TTY relay service

City of Minneapolis Facebook City of Minneapolis Twitter City of Minneapolis YouTube ChaNNEL Minneapolis 311 Watch Minneapolis City Council TV City of Minneapolis LinkedIn

Minneapolis, City of Lakes logo