Yog koj xav tau kev pab txhais cov xov no rau koj dawb, hu (612) 673-2800

Hmoob (Hmong)

Yog xav paub lub nroog Minneapolis cov xov xwm thiab kev pab, koj mus saib tau ntawm City of Minneapolis YouTube Channel. Koj saib tau hauv Comcast tshooj Minneapolis 79 thiab tshooj 14. Cov xov xwm no pib thaum 1 teev sawv ntxov, 9 teev sawv ntxov, 6 teev tsaus ntuj thiab 11 teev tsaus ntuj.

Chev Kev (Street sweeping)

Koj xaaj yuav tau ib tsob ntoo $25 coj los cog rau ntawm koj lub tsev hauv Minneapolis lub caij nplooj ntoos hlav no (City Trees Program)

Pab txhim kho peb lub nroog— ua ntawv thov nkag rau cov dej num muaj qheb mus ua Minneapolis cov pawg thawj tswj hwm thiab cov pawg muaj cai xyuas hauj lwm (Apply for Boards and Commissions)

Nroog Minneapolis cov xov xwm (City of Minneapolis information in Hmong)

Hu 311 Txog ntawm lub nroog Minneapolis Cov Kev Pab (Call 311 for Minneapolis Information and Services)

Nres Tsheb Rau Kev (Parking on city streets)

Tseg Fais Fab, Tseg Nyiaj (Save energy, save money)

Koj thiab Nroog Minneapolis Cov Tub Ceev Xwm (You and the Minneapolis Police)

Siv xim lo kim vaj tse hauv nroog (Graffiti in the city)

Kev Xyuas Xim Huav Chav Ua Mov (Kitchen fire safety)

Kev Cai Nres Tsheb Thaum Muaj Kev Kub Ntxhov Thaum Te Los (Snow Emergency Parking)

Tsom saib cov paib uas hais tias "Tsis Pub Nres Tsheb" (“No Parking”) thaum uas cov neeg thob daus pov tseg (Watch for temporary “No Parking” signs as crews remove snow)

Last updated Jun 6, 2014

QUICK LINKS

Home

Contact us

Email updates

Find a service

About this site

For employees

Accessibility:
For reasonable accommodations or alternative formats, contact 311.
People who are deaf or hard of hearing can use a relay service to call 311 at 612-673-3000.
TTY users can call 612-263-6850.

Para asistencia 612-673-2700, Yog xav tau kev pab, hu 612-637-2800, Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500. 

Neighborhood & Community Relations  ©1997-2020 City of Minneapolis, MN

CONNECT

311 call center

311 TTY relay service

City of Minneapolis Facebook City of Minneapolis Twitter City of Minneapolis YouTube ChaNNEL Minneapolis 311 Watch Minneapolis City Council TV City of Minneapolis LinkedIn

Minneapolis, City of Lakes logo