Lus qhia txog tus kabmob coronavirus hais ua lus Hmoob

Radio | Mus kuaj | Looj qhov ncauj qhov ntswg | Diam phiaj qhia txog cov leg tus kabmob COVID-19 | Tsab cai " Ua Tib Zoo Tig Lub Pob Tig" | Kev Pabcuam Vaj Tse Nyob | Kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb tom chaw ua hauj lwm | Kev pab rau cov tswvcuab lagluam | Cov lub qhia hais rau sawvdaws | Daim ntawv qhia txog kev pab | Gap Funding | Immigration | Nthuav cov kev Saib Tsis Taus thiab kev Tsis Tuaj Yus Tog

Hu tau rau

  • Yog muaj lus nug txog lub Nroog cov kev pab: Hu 311 mus nrog ib tug Hmoob sawv cev lub Nroog tham.
    7 a.m. - 7 p.m. Monday txog Friday.
  • Xeev Minnesota lub chaw ua haujlwm saib xyua kev noj qab hauv huv tus xovtooj rau lus nug: 651-297-1304 lossis 1-800-657-3504
    Monday-Friday, 9 a.m.-4 p.m.
  • Hennepin County: 612-348-3000
    8 teev sawv ntxov - 8 teev tsaus ntuj txhua hnub
  • Kev Pab Qhia Txog Kev Cai Lij Choj Dawb rau Cov Neeg Xauj Tsev nyob hauv lub xeev Minnesota. Peb lub koom haum HOME Line muaj neeg txhais lus Hmoob. Hais lus Hmoob, Hu 612-255-7104.

Cov lub qhia hais rau sawvdaws

Link to Hmong Stay Safe promotional materials and graphics

Xovtooj cua hais ua lus Hmoob - "Kuv Lub Nroog Minneapolis" (WIXK AM1590)

Kuv lub Nroog Minneapolis suab lus Hmoob xovtooj cua WIXK yog qhov chaw sibtxua lus coj lub Nroog cov kev pab txhawb nqa pejxeem tuaj pub rau tsoom Hmoob sawvdaw kom tau paub thiab muaj kev nyab xeeb. Cov qhua tshwjxeeb tuaj koom hais lus suam huabcua yog cov paubtab thiab txawjntse txog lawv cov luag haujlwm thiab kev pab pejxeem.

Mus kuaj

Yuav muaj cov kev kuaj txog Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) thiab cov koob tshuaj txhaj tiv thaiv mob ua daus no (tau khaub thuas) pab dawb los txog sai no

Nroog Minneapolis tab tom muab cov kev kuaj txog Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) thiab cov koob tshuaj txhaj tiv thaiv mob ua daus no (tau khaub thuas) pab dawb rau sawv daws. Zoo siab txais tos txhua tus. Koj tsis tas yuav muaj is saws las tuav pov hwm es thiaj li tau txais qhov kev sim kuaj mob nod. Cov koob tshuaj txhaj tiv thaiv mob ua daus no (tau khaub thuas) nod tau txais kev pab them nqi duav (roos) los ntawm is saws las tuav pov hwm. daim npav is saws las tuav pov hwm tuaj mus txais koob tshuaj txhaj tiv thaiv mob ua daus no (tau khab thuas) nod. Yog hais tias koj tsis muaj is saws las tuav pov hwm, koob tshuaj txhaj tiv thaiv mob ua daus no (tau khaub thuas) nod yuav muaj pab dawb rau koj xwb.

Kev siv qaub ncaug los kuaj seb puas tau kis kab mob COVID-19 (saliva testing)

Looj qhov ncauj qhov ntswg

Diam phiaj qhia txog cov leg tus kabmob COVID-19

Minnesota tsab cai " Ua Tib Zoo Tig Lub Pob Tig "

Ua Tib Zoo Tig Lub Pob Tig. Yuav Tshem Cov Kev Txwv Zuj Zus Pib lub 1 Hlis tim 11.

Yog xav twm ntxiv tsab cais tshiab no ua lus Akiv mus saib hauv no: mn.gov/covid19.

Ua Tib Zoo Tig Lub Pob Tig.

English | Lus Hmoob

Kuv yuav hu leej twg yog kuv muaj lus nug txog lub xeev Minnesota tsab cai " Ua Tib Zoo Tig Cov Pob Tig "?

Thov tsis txhob hu 911 yog qhov teebmeem tsis yog kubntxhov heev. Yog koj nyob lub nroog Minneapolis, koj hu tau rau 311. Yog nyob sav nrauv no hu tau rau 612-673-3000.

COVIDaware MN

Pab tswj tus kab mob kis mus deb thiab tiv thaiv lwm tus nyob hauv koj zej zog yog. Lub app (COVIDaware MN) no yuav qhia koj yog tias koj tau mus raug nyob ze ib tus neeg twg uas mob tus kab mob khaus laus nas. Tej ntaub ntawv uas qhia txog koj yuav tsis tawm mus li.

Click to download:

Kev Pabcuam Vaj Tse Nyob

Thaum lub 3 hlis hnub tim 23, xyoo 2020, Governor Walz tau kos npe rau Daim Ntawv Txib Kom Ua Raws Li Hais Vim Muaj Kev Kub Ntxhov 20-14 ncua cov kev ncaws neeg tawm tsev thiab daim ntawv tus neeg txiav txim rau tus tswv tsev vim tus kab mob COVID-19 tsim kev kub ntxhov rau lub tsam thawj thaj yeeb. Daim Ntawv Kom Raws Ua Li Hais no yuav tiv thaiv kom cov pej xeem muaj tsev nyob thiab txwv kom tsis txhob raug ncaws tawm tsev thaum lub tsam thawj muaj kev kub ntxhov los ntawm txoj kev noj qab haus huv.

Kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb tom chaw ua hauj lwm

Koj yeej muaj txoj cai tsis kam ua hauj lwm yog thaum koj, yeej ntseeg yeej tsis dag, tias tej yam tshwm sim tam sim no yuav muaj kev phom sij ua rau tuag tau los yog ua mob nyhav rau koj tus kheej rau koj lub cev ntaj ntsug. Ib qho ntseeg tias yuav muaj kev phom sij txog kev tiag los yog raug mob nyhav rau koj lub cev ntaj ntsug kuj yog ib qho ntseeg tau tias tus neeg ua hauj lwm raug xa mus ua hauj lwm rau ib qho chaw es muaj kev phom sij los yog tsis muaj kev tiv thaiv kev noj qab haus huv es yuav kis tau tus kab es kis yooj yim. Tus kab mob coronavirus yog ib tug kab mob es muab xam hais tias kis tau yooj yim. Tiv Thaiv cov neeg ua hauj lwm es muaj feem xyuam nrog tus kab mob COVID-19

Kev pab rau cov tswvcuab lagluam

Tawv kev rau txoj kev tsim Txoj Kev Npaj Vim Tus Kab Mob COVID-19

Tuam Thawj Tswj Gov. Tim Walz Cov Lus Kom Ua Raws Li Hais 20-48 thaum lub 4 hlis hnub tim 30, 2020, hais kom txhua lub lag luam uas tseem qhib rau lub sib hawm kom nyob ntsiag to vim muaj kev kub ntxhov los tsim Txoj Kev Npaj Vim Tus Kab Mob COVID-19.

Minneapolis Kauj Ruam Mus Tom Ntej: Cai rau Chaw Noj Chaw Haus & Chaw Haus Dej Haus Cawv tom qab 6 hli 1, 2020

Daim ntawv qhia txog kev pab

Nroog Minneapolis cov kev pab

Hennepin County

COVID-19 nyiaj them txhim kho tebchaws kev covnyom

Immigration

Minnesota pob nyiaj poob haujlwm

Health

Internet

Minneapolis Public Schools

Khoom noj haus

Nthuav cov kev Saib Tsis Taus thiab kev Tsis Tuaj Yus Tog

Viruses don't discriminate and neither should we.

English | Hmoob

Tus kab mob COVID-19 yeej tsis xaiv yeeb vim koj yog haiv neeg twg, seb koj tuaj qhov twg tuaj, seb koj muaj ntaub ntawv nyob teb chaws no li cas, los yog lwm yam hlo li.

Yog hais tias tshwm sim raug koj los yog koj tau pom teeb meem txog kev saib tsis taus los yog tuaj lwm tus tog hu rau lub xeev Minnesota Tus Xov Tooj Hu Yog Muaj Kev Raug Saib Tsis Taus ntawm 1-833-454-0148 los yog xa daim ntawv hauv computer. Tus xov tooj no muaj cov kws tshawb fawb los ntawm lub koos haum Minnesota Department of Human Rights. Kuj muaj kev pab txhias lus thiab txhais ntaub ntawv thiab.

Yog hais tias koj raug tsim txom los ntawm txoj kev yuam cai, nrog rau kev yuam cai los ntawm txoj kev ntxub ntxaug, los yog tsam muaj kev puas tsuaj rau koj tus kheej, hu rau 911 tam siv.

More information

 

Last updated Jan 11, 2021

QUICK LINKS

Home

Contact us

Email updates

Find a service

About this site

For employees

Accessibility:
For reasonable accommodations or alternative formats, contact 311.
People who are deaf or hard of hearing can use a relay service to call 311 at 612-673-3000.
TTY users can call 612-263-6850.

Para asistencia 612-673-2700, Yog xav tau kev pab, hu 612-637-2800, Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500. 

Minneapolis 311       ©1997-2021 City of Minneapolis, MN

CONNECT

311 call center

311 TTY relay service

City of Minneapolis Facebook City of Minneapolis Twitter City of Minneapolis YouTube ChaNNEL Minneapolis 311 Watch Minneapolis City Council TV City of Minneapolis LinkedIn

Minneapolis, City of Lakes logo