Vaayirasii Koronaa COVID-19

Qabeenyaawwan COVID-19 | Maxxansaalee | Maaskii uffadhaa | Ilaalamaa | Jalqabbii haala nageenyaatiin sirreessuu | Mana jireenyaa | Odeeffanoo Dhimma Immigireeshenii

Daandii Bilbilaa

 • Waan kana ilaalchisee yoo gaaffii kami iyyuu qabaatte 311 bilbili.
  Wiixataa (Dafinoo)-Jimataa: 7 a.m. - 7 p.m.
 • Lakkofsa bilbilaa kan jiddugala Naannoo Minnesota: 651-297-1304 ykn 1-800-657-3504
  Wiixataa (Dafinoo)-Jimataa: 9 a.m. - 4 p.m.
 • Mana jireenyaa: Toora-gargaarsaa HOME Line: 612-728-5767.
 • Hennepin Kaa’oontii irraa gargaarsa argachuuf nu quunnami: 612-348-3000
  8 w.d. (a.m). - 8 w.b. (p.m). guyyuu (yeroo mara)

Maxxansaalee

Stay safe practices in Oromo

Maaskii uffadhaa

Minneapolis keessatti namoonni martinuu, umuriin isanii waggaa 2 ol kan ta’an, akka wal’aansi fayyaa ajajutti kanneen maaskii ykn haguuggii fuulaa uffachuu danda’an bakkeewwan hawaasaa kan mana keessaatti kana gochuu qabu. Guyyaa jalqabaa: Caamsaa 26.

Ilaalamaa

Bakkoota qorannoo COVID-19 barbaadi locat ykn 1-800-657-3903 bilbili.

Qorannoo Tolaa kan COVID-19

Oerannoon gufuu tokko malee torbanitti guyyaa torba banaa dha.
Eenyu iyyuu ni simatama. Qoratamuudhaaf mallattoolee qabaachuu hinqabdu.Inshuraansii si hinbarbaachisu. Tatamsa’insa COVID-19 dhaabuuf karaa filatamaan inni guddaan qoratamuu dha.

Jancufa qorannoo COVID-19 (PDF)

Jalqabbii haala nageenyaatiin sirreessuu

Jalqabbii haala nageenyaatiin sirreessuu.

English | Afaan Oromoo

Jalqabbii haala nageenyaatiin sirreessuu. Iggitiin laaffate Amajjii 11 eegala.

Hubachiisa: Waan kana ilaalchisee yoo gaaffii kami iyyuu qabaatte 311 bilbili. mn.gov/covid19 iraa caalmaatti baradhaa.

 

COVIDaware MN

Help stop the spread of the virus and protect others in your community. The app will alert you if you may have been exposed to COVID-19. No personally identifiable information will leave your telephone.

Buusuuf tuqi:

Mana jireenyaa

Yerodhaaf Sochii Dhaabuu Mana keesssaa baafamuu irratti– Bulchaa Walz hanga 2/12/2021 tti sochiin akka dhaabatuuf waamicha dhiyeessam (Wajjiira Bulchaa). Haala mana jireenyaa keessan irratti gargaarsa yoo barbaaddan, dhabbiileen isin gargaaruu danda’an heddutu jiru.

Qabeenyaawwan COVID-19

Iddoo hojiitti nagaan turuu fi fayyummaan turuu

Hennepin Kaa’oontii

Odeeffanoo Dhimma Immigireeshenii

Bakka nyaata kaafalltin maalee irraa argatan

Hoji dhabdummaa

 • Waktii weerara koronaatti hoji dhabeessa taatan yoo ta’e, karaaleen saffisaan ittiin fayidaalee hoji dhabdummaatiif itti galmaa’an marsariitii Minnesota Unemployment Insurance.
  • uimn.org
  • 651-296-3644, 8 a.m. - 4:30 p.m.

Interneeta

Addaan Qoodu’u fi Loogii Gabaasi

Viruses don't discriminate and neither should we.

English | Afaan Oromoo

COVID-19 sanyii, biyya irraa dhuftan, haala immigreeshina keessanii ykn waan ka biraadhaan addaan nama hinqoodu.

Yoo addaan qoodamuu ykn loogiin isin mudate ta’e ykn kana argitan gara sararaa gargaarsaa kan Minnesota dimma Addaan Qoodinsaa ilaalutti 1-833-454-0148 n bilbilaa ykn foormii kana online galcha’a. Sararri gargaarsaa kun qorattoo Kutaa Mirga Dhala Namaa tiif hojjataniin kan ilaalamu dha. Afaan hiikaan/turjumaanni ni argama.

Yoon nama yakki irratti dalagame taatan ykn nageenya keessaniif sodaattan 911 saffisaan bilbilaa.

Odeeffannoo dabalataa

Last updated Jan 20, 2021

QUICK LINKS

Home

Contact us

Email updates

Find a service

About this site

For employees

Accessibility:
For reasonable accommodations or alternative formats, contact 311.
People who are deaf or hard of hearing can use a relay service to call 311 at 612-673-3000.
TTY users can call 612-263-6850.

Para asistencia 612-673-2700, Yog xav tau kev pab, hu 612-637-2800, Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500. 

Minneapolis 311       ©1997-2021 City of Minneapolis, MN

CONNECT

311 call center

311 TTY relay service

City of Minneapolis Facebook City of Minneapolis Twitter City of Minneapolis YouTube ChaNNEL Minneapolis 311 Watch Minneapolis City Council TV City of Minneapolis LinkedIn

Minneapolis, City of Lakes logo