Ntawv Xov xwm rau cov txhais ntawv: Lub Nroog Cov Hom Phiaj Thiab Kev Tawm Tswv Yim Taw Qhia

Thov caw pej xeem tuaj mus tawm tswv yim rau lub Nroog cov kev ntseeg, cov hom phiaj uas yuav coj taw kev rau lub Nroog cov hauj lwm lawm plaub lub xyoo tom ntej no

Lub koom haum The Minneapolis City Council tab tom yuav npaj kev tso cai rau lub Nroog lub zaim muag, kev ntseeg, hom phiaj thiab kev tawm tswv yim taw qhia uas yuav coj taw kev rau lub Nroog cov hauj lwm lawm plaub lub xyoo tom ntej no. Thov caw pej xeem tuaj mus tawm tswv yim txog cov ntaub ntawv uas tseem tsis tau tiav no tam sis no txog ntua hnub Friday lub Peb hlis tim 14.
Cov neeg uas txaus siab tuaj mus tawm tswv yim rau lub Nroog cov ntawb ntawv uas tseem tsis tau tiav txog lub zaim muag, kev ntseeg, hom phiaj thiab kev tawm tswv yim taw qhia muaj ob peb txoj kev rau nej yuav mus tawm tswv yim tau raws li nram qab no:

Lub koom haum City Council Committee of the Whole tau teem sij hawm cia uas yuav mus tso cai rau lub Nroog lub zaim muag, kev ntseeg, hom phiaj thiab kev tawm tswv yim taw qhia rau rooj sib tham lub Peb hlis tim 26. Yog thaum twg tso cai lawm, cov ntaub ntawv no yuav yog lub Nroog daim ntawv coj kev mus kom txog ntua 2017.

Mus xyuas lub Nroog qhov website yog xav pom daim tsis tau tseem txog lub zaim muag, kev ntseeg, hom phiaj thiab kev tawm tswv yim taw qhia.

Kev tso dag rau Social Media txog kev txhais ntawv

Pab coj taw kev rau lub Nroog cov hauj lwm lawm plaub lub xyoo tom ntej no thiab muab tswv yim rau lub Nroog cov kev ntseeg thiab hom phiaj uas tau muab tuaj.

Los sis…

Thov caw koj tuaj tawm tswv yim rau lub Nroog cov kev ntseeg thiab hom phiaj uas yuav coj taw kev rau lub Nroog cov hauj lwm lawm plaub lub xyoo tom ntej no.

Lub Zaim Muag

Lub nroog Minneapolis yog ib lub nroog uas loj hlob thiab ci ntsa iab nrog rau kev huaj vam thiab yog ib thaj chaws uas dawb huv, ib thaj chaw uas txhua leej uas nyob tau nyab xeeb, tsis muaj mob nkeeg thiab muaj kev ncaj ncees txog ntawm kev vam meej thiab kev zoo siab.

Peb yuav yog ib lub nroog uas….

Muaj Kev Ncaj Ncees
Txoj kev saib lwm tus tsis sib txig sib luag tsis muaj hlo li thiab txhua leej muaj feem uas yuav vam meej.

Kev Nyab Xeeb
Tib neeg yuav hnov kev nyab xeeb thiab yeej nyob tau nyab xeeb.

Tsis Muaj Mob Nkeeg
Peb yeej tsom ntsoov kev uas yuav pab kom peb cov neeg thiab cov thaj chaw nyob tau yam tsis muaj mob nkeeg.

Kev Ciaj Sia
Lub nroog Minneapolis yog ib lub nroog uas tsim nuj heev, muaj kev cia siab txog cov neeg uas coob haiv neeg thiab muaj sia puv npo vim cov chaw ua si thiab kev ua si.

Kev Sib Koom Tes
Tib neeg sib koom tes nrog cov neeg nyob koom zej zog, txuas mus ntxiv rau txhua cheeb tsam hauv lub nroog thiab yuav muaj feem hloov tau tsoom fwv.

Kev Loj Hlob
Nrog rau txoj kev txuag lub nroog no tus xeeb ceem, coob leej neeg thiab lag luam coj txoj kev mus kom lub nroog no loj hlob thiab vam meej txog fab nyiaj txiag.

Peb yuav ua hauj lwm xws li…

Nrhiav Tswv Yim Tshiab thiab muaj tswv yim tsim
Cov tswv yim tshiab yog lub zog los mus txhim kho txuas ntxiv.

Mus kom txog thaum xaus
Peb txoj kev ua hauj lwm zoo, ua hauj lwm kom haum yuav coj mus cuag peb cov hom phiaj uas teem tseg rau hnub no thiab tag kis.

Tau kev koom tes los ntawm neeg zej zog
Txhua tus yuav muaj suab thiab peb yeej yuav mloog.

Qhia rau cov ua hauj lwm rau yus tias lawv muaj nqis
Cov neeg ua hauj lwm rau yus yuav tsum muaj kev txhawb thiab yuav tau muaj kev txaus siab ua hauj lwm pab pej xeem.

Tsim kev ntseeg siab nrog pej xeem
Txhua leej muaj txoj kev yuav tau kev pab cuam thiab muab tau ntaub ntawv.
Peb kev ua hauj lwm nyob yam qhib lug, raug cai thiab pom qhov tseeb xwb.

Koom tes nrog
Peb ua hauj lwm ua ke zoo dua yog peb yog ib pab ib pawg.
Peb saib kev sib koom tes nrog neeg zej zog yam li muaj nqi heev.

Cov hom phiaj

Nyob kaj siab: Lub nroog Minneapolis yog ib qhov chaw uas nyab xeeb thiab nyob tau thiab muaj kev uas yuav ciaj sia thiab kev sib txuas rau lub neej

Ib Lub Nroog Minneapolis: Txoj kev saib lwm tus tsis sib txig sib luag txwv tsis muaj hlo li es kom txhua leej nyob rau hauv nroog Minneapolis thiaj li muaj feem uas yuav koom tes tau thiab vam meej.

Ib lub chaw tab tsim thiab muaj kev kho txog fab nyiaj txiag: Lag luam, loj thiab me, pib, txov, nyob, thiab loj hlob ntawm no

Tej Chaw Zoo Heev: Yam uas ib txwm muaj thiab tej tsev uas mam li xeem tsim yeej mus sib raws thiab ib puag ncig yeej thaiv zoo heev

Ib lub Nroog uas ua hauj lwm: Cov tsoom fwv rau lub nroog no khiav tau zoo thiab txuas lus tau nrog cov neeg zej zog uas tau ua hauj lwm rau

Last updated Feb 26, 2014

QUICK LINKS

Home

Contact us

Email updates

Find a service

About this site

For employees

Accessibility:
For reasonable accommodations or alternative formats, contact 311.
People who are deaf or hard of hearing can use a relay service to call 311 at 612-673-3000.
TTY users can call 612-263-6850.

Para asistencia 612-673-2700, Yog xav tau kev pab, hu 612-637-2800, Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500. 

Minneapolis 311       ©1997-2020 City of Minneapolis, MN

CONNECT

311 call center

311 TTY relay service

City of Minneapolis Facebook City of Minneapolis Twitter City of Minneapolis YouTube ChaNNEL Minneapolis 311 Watch Minneapolis City Council TV City of Minneapolis LinkedIn

Minneapolis, City of Lakes logo